• NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA TÍNH CHẤT LÝ-HÓA HỌC ĐẤT CÁT BIỂN VỚI MỘT SỐ CƠ CẤU CÂY TRỒNG CHÍNH TẠI VÙNG BẮC TRUNG BỘ

NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA TÍNH CHẤT LÝ-HÓA HỌC ĐẤT CÁT BIỂN VỚI MỘT SỐ CƠ CẤU CÂY TRỒNG CHÍNH TẠI VÙNG BẮC TRUNG BỘ

Xem các bài khác
Số trang của bài
96-100
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA TÍNH CHẤT LÝ-HÓA HỌC ĐẤT CÁT BIỂN VỚI MỘT SỐ CƠ CẤU CÂY TRỒNG CHÍNH TẠI VÙNG BẮC TRUNG BỘ

Tên tác giả
Bùi Thị Phương Loan , Trần Minh Tiến
Category
Monthly Journal
Title

Study on relationship between physico-chemical properties of sandy soil and cropping patterns in Northern Central Coast region

Author
Bui Thi Phuong Loan, Tran Minh Tien
Tóm tắt

Nghiên cứu mối quan hệ giữa tính chất lý - hóa học đất đất cát biển với một số cơ cấu cây trồng chính tại vùng Bắc Trung bộ (Nghệ An và Thừa Thiên Huế) được tiến hành dựa trên cơ sở số liệu phân tích của 86 mẫu đất được lấy trên các cơ cấu cây trồng khác nhau. Số liệu thu thập được phân tích và đánh giá bằng các phương pháp phân tích giai thừa tương ứng và phương pháp phân tích thành phần chính. Kết quả nghiên cứu cho thấy đất có lượng cát mịn cao có quan hệ chặt với cơ cấu trồng 2 vụ màu, 3 vụ màu hoặc lúa - màu. Ngược lại, với đất có lượng cát thô cao chỉ có quan hệ chặt với cơ cấu trồng khoai lang, sắn và chuyên màu. Hàm lượng các bon hữu cơ tổng số (OC), đạm tổng số, Na+ và CEC có tương quan dương đối với cơ cấu 2 lúa-1màu. Các chỉ tiêu còn lại như P2 O5 và K2 O tổng số, Ca2+, Mg2+ và K+có quan hệ khá chặt với cơ cấu 2 lúa, 1 lúa - 1 màu và chuyên màu. Để quản lý có hiệu quả các loại hình sử dụng đất cát biển đòi hỏi phải có các biện pháp tổng hợp làm tăng độ màu mỡ của đất, các chất dinh dưỡng và khả năng giữ nước nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các hệ thống canh tác trên đất cát ven biển vùng Bắc Trung bộ

Abstract

Research on relationship between physico-chemical properties of sandy soil and cropping patterns in Northern Central Coast (Nghe An, and Thua Thien Hue province) was based on data analysis of 86 soil samples collected from different cropping patterns. The data was analyzed and processed by Analyse Factorielle Correspondence (CFA) and Principal Component Analysis (PCA) methods. The results showed that the fine sand soil was closely related to cropping patterns of 2 vegetable crops, 3 vegetables crops, or single rice – other crop. In contrast, the coarse soil was related to with cropping patterns of sweet potatoes - cassava - vegetables crops. Total organic carbon content (OC), total nitrogen, Na+ and CEC were positively correlated with two rice crops - one other crop. The rest parameters such as P2 O5 , K2 O, Ca2+, Mg2+, and K+ showed high correlation with cropping patterns of two rice crops or one rice crop – other crop - vegetable crop. In order to effectively management of these soils requires integrated practices that can increase fertility, nutrient and water holding capacity to improve the efficiency of cropping systems on sandy soil in the North Central Coast.

Từ khoá / Keywords

Đất cát biển
cơ cấu cây trồng
tính chất lý-hoá học đất
vùng Bắc Trung bộ
sandy soil
cropping pattern
soil physical and chemical properties
Northern Central Coast