• NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT TRỒNG ĐẢNG SÂM TẠI XÃ MĂNG CÀNH, HUYỆN KON PLONG, TỈNH KON TUM

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT TRỒNG ĐẢNG SÂM TẠI XÃ MĂNG CÀNH, HUYỆN KON PLONG, TỈNH KON TUM

Xem các bài khác
Số trang của bài
73-79
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT TRỒNG ĐẢNG SÂM TẠI XÃ MĂNG CÀNH, HUYỆN KON PLONG, TỈNH KON TUM

Tên tác giả
Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Quỳnh Nga , Phan Văn Trưởng , Nguyễn Xuân Nam, Hoàng Văn Toán , Phạm Thị Ngọc , Trần Văn Lộc , Nguyễn Văn Dân, Nguyễn Thị Phương
Category
Monthly Journal
Title

Study on planting techniques for Dang sam (Codonopsis javanica) at Mang Canh commune, Kon Plong district, Kon Tum province

Author
Pham Thanh Huyen, Nguyen Quynh Nga, Phan Van Truong, Nguyen Xuan Nam, Hoang Van Toan, Pham Thi Ngoc, Nguyen Van Dan, Tran Van Loc, Nguyen Thi Phuong
Tóm tắt

Nghiên cứu đã thiết kế các thí nghiệm trồng để đánh giá ảnh hưởng của thời vụ trồng, khoảng cách trồng và lượng phân bón tới sinh trưởng phát triển, năng suất và chất lượng của Đảng sâm (Đảng sâm Việt Nam). Kết quả nghiên cứu cho thấy thời vụ trồng Đảng sâm tốt nhất là vào tháng 3 hàng năm; khoảng cách trồng là 40 ˟ 20 cm và công thức phân bón tối ưu cho 1 ha trong 2 năm là: 4 tấn phân hữu cơ vi sinh : 200 kg N : 400 kg P2 O5 : 200 kg K2 O. Với thời vụ và những điều kiện trồng này, năng suất Đảng sâm trồng tại xã Măng Cành, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum đạt 1,57 tấn/ha, hàm lượng saponin toàn phần đạt trên 3%.

Abstract

In this study, the experiments were designed to evaluate the effects of growing time, planting distance and fertilizer rates on growth, development, yield and quality of Dang sam (Codonopsis javanica). The results showed that the best growing time was in March; the optimum planting distance was 40 x 20 cm and the optimum fertilizer rate was 4 tons of microbial organic fertilizer + 200 kg N + 400 kg P2 O5 + 200 kg K2 O per 1 ha within 2 year. With all the above conditions, the yield of Dang sam growing in Mang Canh commune, Kon Plong district, Kon Tum Province reached 1.57 ton/ha, the total saponin content was recorded over 3%.

Từ khoá / Keywords

Đảng sâm
Codonopsis javanica
kỹ thuật trồng
Dang sam
Codonopsis javanica
planting techniques
cultivation