NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NUÔI TẰM CON CHE PHỦ NILON

Xem các bài khác
Số trang của bài
99-106
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NUÔI TẰM CON CHE PHỦ NILON

Tên tác giả
Lê Thị Hường, Lê Xuân Ánh
Category
Monthly Journal
Title

Study on rearing young silkworms by nylon covering

Author
Le Thi Huong, Le Xuan Anh
Tóm tắt

Để hạn chế tác hại do ẩm độ không khí khô khi nuôi tằm con (tuổi 1 - 3), thí nghiệm được bố trí giúp tăng ẩm giai đoạn tằm con bằng biện pháp che phủ nilon. Kết quả thí nghiệm sử dụng nilon có đục lỗ đậy cho tằm giai đoạn tằm con đã rút ngắn được thời gian phát dục của tằm so với không che phủ từ 9 đến 17 giờ, tiết kiệm được 7,4 - 15,9 kg lá dâu/vòng trứng. Sức sống tằm tăng từ 1,1 đến 4,1%, năng suất kén tăng 1,5 - 8,4%. Hiệu quả kinh tế tăng 44.200 - 104.600 đồng/vòng trứng, tương đương 5.304.000 - 12.552.000 đồng/ha dâu. Trong đó, công thức che phủ nilon từ tuổi 1 - 2 cho hiệu quả kinh tế cao nhất, tăng 104.600 đồng/vòng trứng (12.552.000 đồng/ha dâu) so với nuôi tằm con không che phủ.

Abstract

In order to limit the harmful effects of dry air humidity when rearing young silkworms (ages 1 - 3), the experiment was arranged to increase the humidity during the young stage of silkworms by nylon covering. Experimental results of using perforated nylon to cover the silkworms at the young stage shortened the sexual development time of silkworms compared with no cover from 9 to 17 hours, saving 7.4 - 15.9 kg of strawberry leaves/ egg ring. Silkworm vitality increased from 1.1 to 4.1%, cocoon yield increased from 1.5 to 8.4%. Economic efficiency increased by 44,200 - 104,600 VND/egg ring, equivalent to 5,304,000 - 12,552,000 VND/ha of strawberry. In which, the formula covered with nylon from the age of 1 to 2 gave the highest economic efficiency, increasing 104,600 VND/egg ring (12,552,000 VND/ha of mulberry) compared to rearing silkworms without covering.

Từ khoá / Keywords

Giống tằm kén vàng lai VNT1
nuôi tằm con che phủ nilon
hiệu quả kinh tế
VNT1 hybrid golden yellow cocoon silkworm
rearing young silkworms covered with nylon
Economic efficiency