• NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CHỦNG Streptomyces XK3.1 VÀ Tra TRONG PHÒNG TRỪ Fusarium oxysporum VÀ Corynespora cassiicola

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CHỦNG Streptomyces XK3.1 VÀ Tra TRONG PHÒNG TRỪ Fusarium oxysporum VÀ Corynespora cassiicola

Xem các bài khác
Số trang của bài
61-68
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CHỦNG Streptomyces XK3.1 VÀ Tra TRONG PHÒNG TRỪ Fusarium oxysporumCorynespora cassiicola

Tên tác giả
Phạm Hồng Hiển, Đặng Thành Đạt, Nguyễn Huy Thuần, Trần Bảo Trâm, Nguyễn Văn Giang
Category
Monthly Journal
Title

Study on the potential application of streptomyces XK3.1 and tra in the prevention of fusarium oxysporum and corynespora cassiicola

Author
Pham Hong Hien, Dang Thanh Dat, Nguyen Huy Thuan, Tran Bao Tram, Nguyen Van Giang
Tóm tắt

Thời gian qua, nhiều loại dịch bệnh hại vật nuôi và cây trồng bùng phát làm giảm năng suất, chất lượng cây trồng. Người sản xuất đã sử dụng các chế phẩm sinh học từ các vi sinh vật hữu ích thay thế dần thuốc bảo vệ thực vật nguồn gốc hoá học. Xạ khuẩn là thành phần chính của nhiều chế phẩm sinh học, đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát bệnh hại cây trồng vì chúng có khả năng sinh các hoạt chất đối kháng tác nhân gây bệnh, chất kích thích sinh trưởng, các enzyme phá huỷ thành tế bào vi sinh vật gây bệnh. Trong nghiên cứu này, hai chủng xạ khuẩn Tra và XK3.1 thuộc chi Streptomyces đã thể hiện hiệu lực ức chế nấm Fusarium oxysporum (phần trăm ức chế đạt tương ứng 22,97% và 21,62%) và Corynespora cassiicola (phần trăm ức chế đạt tương ứng 31,25% và 25%). Hai chủng này sinh trưởng tốt tại nhiệt độ 30o C, pH = 7, trên các nguồn carbon là dextrin, lactose, sucrose, maltose và có thể chịu được nồng độ muối trong môi trường tới 1%.

Abstract

In the past, many diseases of livestock and crops have broken out, reducing the yield and quality of crops. Producers have used biological products from useful microorganisms to gradually replace chemical pesticides. Actinomycetes are the main components of many biological products, playing an important role in plant disease control because they have the ability to produce antibiotics, plant growth-promoting phytohormones, and cell wall-destroying enzymes of disease-causing organisms. In this experiment, two actinomycete strains Tra and XK3.1 showed the inhibitory effect on Fusarium oxysporum (the percentage of inhibition reached 22.97% and 21.62%, respectively) and Corynespora cassiicola (the percentage of inhibition reached 21.62%, respectively) 31.25% and 25% respectively). These two strains grew well at 30o C, pH = 7, on carbon sources such as dextrin, lactose, sucrose, and maltose and could tolerate salt concentrations up to 1% in the environment.

Từ khoá / Keywords

xạ khuẩn
nấm Fusarium oxysporum
Corynespora cassiicola
chịu muối
Streptomyces spp.
fungi Fusarium oxysporium
Corynespora cassiicola
salt tolerance