• NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC GIỐNG ĐẬU TƯƠNG TRONG ĐIỀU KIỆN NGẬP NHÂN TẠO Ở VỤ ĐÔNG TẠI HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC GIỐNG ĐẬU TƯƠNG TRONG ĐIỀU KIỆN NGẬP NHÂN TẠO Ở VỤ ĐÔNG TẠI HÀ NỘI

Xem các bài khác
Số trang của bài
32-39
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC GIỐNG ĐẬU TƯƠNG TRONG ĐIỀU KIỆN NGẬP NHÂN TẠO Ở VỤ ĐÔNG TẠI HÀ NỘI

Tên tác giả
Phạm Thị Xuân, Trần Danh Sửu, Trần Thị Trường, Nguyễn Ngọc An
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of the growth and development of winter soybean varieties under waterlogging condition in Hanoi

Author
Pham Thi Xuan, Tran Danh Suu, Tran Thi Truong, Nguyen Ngoc An
Tóm tắt

Thí nghiệm nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của các giống đậu tương trong điều kiện ngập nhân tạo trên đồng ruộng của 6 giống đậu tương và giống đối chứng DT84 được thực hiện trong vụ Đông 2018 tại huyện Mỹ Đức và huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Ở điều kiện ngập, các giống này có tỷ lệ mọc, số lượng nốt sần hữu hiệu; các chỉ tiêu về sinh trưởng; các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giảm không nhiều so với điều kiện không ngập. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong điều kiện ngập, năng suất thực thu của các giống đậu tương suy giảm 12,66 - 31,4% ở Mỹ Đức và 8,57 - 26,84% ở Phúc Thọ. Trong đó, mức suy giảm năng suất ít được ghi nhận ở các giống ĐT32, ĐT35 và ĐT26 (tại Mỹ Đức từ 12,66 - 19,18%; tại Phúc Thọ từ 8,57 - 11,99%). Năng suất cá thể và năng suất thực thu của 3 giống này cũng cao hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các giống còn lại (năng suất thực thu đạt 1,98 - 2,11 tấn/ha ở Mỹ Đức và 2,24 - 2,35 tấn/ha ở Phúc Thọ). Ba giống đậu tương nêu trên sẽ được tuyển chọn và giới thiệu cho sản xuất đậu tương Đông tại các vùng hay bị ngập của Hà Nội.

Abstract

Experiments of evaluation of the growth and development of 6 soybean varieties and one control variety DT84 under waterlogging condition were conducted in winter season of 2018 in My Duc and Phuc Tho districts, Hanoi city. Under waterlogging, the germination rate, number of nodules; growth parameters, yield components and yield of these soybean varieties slightly declined in comparison with non-waterlogging condition. Research data showed that, in flooded condition, the grain yield of studied soybean varieties decreased 12.66 - 31.4% in My Duc and 8.57 - 26.84% in Phuc Tho; of these, the minimum decline was recorded in DT32, DT35 and DT26 (12.66 -19.18% in My Duc and 8.57 - 11.99% in Phuc Tho). The individual and actual yield of these three varieties was also higher and statistically different from the other ones (actual yield was from 1.98 - 2.11 tons/ha in My Duc and from 2.24 - 2.35 tons/ha in Phuc Tho). Above mentioned three soybean varietes will be selected and released for waterlogging areas in Hanoi in winter season.

Từ khoá / Keywords

Cây đậu tương
điều kiện ngập
sinh trưởng
phát triển
vụ Đông
Hà Nội
Soybean
waterlogging condition
growth
development
winter crop season
Hanoi