• NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG TẠI HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HOA

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG TẠI HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HOA

Xem các bài khác
Số trang của bài
79-84
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG TẠI HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HOA

Tên tác giả
Nguyễn Huy Hoàng, Lê Văn Cường, Hoàng Tuyển Phương
Category
Monthly Journal
Title

Study on growth, development and yield of some quality rice varieties in Yen dinh district, Thanh hoa province

Author
Nguyen Huy Hoang, Le Van Cuong, Hoang Tuyen Phuong
Tóm tắt

Kết quả nghiên cứu khảo nghiệm 7 giống lúa chất lượng trong vụ Mùa 2014 và vụ Xuân 2015 tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã xác định được 2 giống lúa chất lượng HT9 và GL159. Năng suất của hai giống trên cao hơn giống BT7 từ 17,8- 19,3% (vụ Mùa) và từ 16,5 đến 22,4% (vụ Xuân); khả năng chống chịu sâu bệnh hại chính trên đồng ruộng tốt. Hai giống này có thể bổ sung vào cơ cấu giống lúa vụ Xuân và vụ Mùa của huyện.

Abstract

Two quality rice varieties HT9 and GL159 were selected from the testing of 7 quality varieties in spring and summer crop seasons in Yen Dinh district, Thanh Hoa province. The yield of HT9 and GL159 was higher than that of BT7 with 17.8% - 19.3% in Summuer season and with 16.5% - 22.4% in Spring season; the pest and disease resistance of these two varieties was observed to be better than control BT7 as well. These two varieties could be used for two rice crops land of Yen Dinh district, Thanh Hoa province.

Từ khoá / Keywords

Lúa chất lượng
năng suất cao
HT9
GL159
vụ Xuân
vụ Mùa
huyện Yên Định
High quality rice
high yield
HT9
GL159
spring crop season
summer crop season
Yen Dinh