• NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG LÂY NHIỄM CỦA VI BÀO TỬ TRÙNG Enterocytozoon hepatopanaei TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopennaeus vannamei)

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG LÂY NHIỄM CỦA VI BÀO TỬ TRÙNG Enterocytozoon hepatopanaei TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopennaeus vannamei)

Xem các bài khác
Số trang của bài
126-132
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG LÂY NHIỄM CỦA VI BÀO TỬ TRÙNG Enterocytozoon hepatopanaei TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopennaeus vannamei)

Tên tác giả
Trương Minh Út, Lê Minh Khôi, Nguyễn Trọng Nghĩa, Từ Thanh Dung
Category
Monthly Journal
Title

Study on infection possibility of Enterocytozoon hepatopanaei in white shrimp (Litopennaeus vannamei)

Author
Truong Minh Ut, Le Minh Khoi, Nguyen Trong Nghia, Tu Thanh Dung
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định khả năng lây nhiễm của vi bào tử trùng Enterocytozoon hepatopanaei (EHP) trên tôm thẻ chân trắng. Kết quả kiểm tra bằng phương pháp RT-PCR cho thấy EHP có khả năng lây nhiễm trong điều kiện nuôi nhốt chung giữa tôm bệnh và tôm khỏe. EHP trong nguồn nước có mật độ 2 ×  105 bào tử/lít và trong thức ăn có 2 ×  105 bào tử/gram thức ăn sau 14 ngày thí nghiệm. Tôm thí nghiệm nhiễm EHP biểu hiện một số dấu hiệu bệnh lý đặc trưng như tôm bỏ ăn, mềm vỏ, còi cọc, gan tụy tôm teo dai, ruột rỗng, ít thức ăn hoặc ruột ngắt quãng, phân tôm bị xoắn lò xo, xuất hiện bọt khí, có chứa dịch màu vàng nhạt đến vàng nâu và nâu đỏ. Phân tích mô bệnh học các mẫu tôm gây nhiễm EHP cho thấy, ống gan tuỵ mất cấu trúc hình sao; giảm số lượng tế bào B, R; tế bào biểu mô bong tróc, rơi vào lòng ống và các tế bào máu tập trung xung quanh các ống gan tụy; đồng thời phát hiện cấu trúc plasmodium và các bào tử EHP trưởng thành trong tế bào chất tế bào biểu mô.

Abstract

The study was carried out to determine the infectivity of Enterocytozoon hepatopanaei (EHP) microspores in white leg shrimp. The tested results by the RT-PCR method showed that EHP was capable of infecting the general condition of the diseased shrimp and healthy shrimp. EHP in water had a density of 2 × 105 spores/liter and in feed with 2 × 105 spores/gram of feed after 14 days of experiment. Experimental shrimp infected with EHP showed some typical pathological signs such as anorexia, soft shell, stunted growth, atrophy of the hepatopancreas, empty intestines, little food or broken intestines, twisted faeces, gas bubbles appearing, containing a pale yellow to yellow-brown and red-brown fluid. Histopathological analysis of shrimp samples infected with EHP showed that the hepatopancreas tubules lost their stellate structure; reduce the number of B and R cells; epithelial cells slough off, fall into the lumen, and blood cells gather around the hepatopancreatic tubules; simultaneously detected plasmodium structures and mature EHP spores in the epithelial cell cytoplasm.

Từ khoá / Keywords

Tôm thẻ chân trắng
Enterocytozoon hepatopenaei
Lây nhiễm
White leg shrimp
Enterocytozoon hepatopenaei
infection