• NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH RUỘNG LÚA THEO MỘT SỐ BIỆN PHÁP CANH TÁC TẠI TỈNH THÁI BÌNH

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH RUỘNG LÚA THEO MỘT SỐ BIỆN PHÁP CANH TÁC TẠI TỈNH THÁI BÌNH

Xem các bài khác
Số trang của bài
83-90
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH RUỘNG LÚA THEO MỘT SỐ BIỆN PHÁP CANH TÁC TẠI TỈNH THÁI BÌNH

Tên tác giả
Chu Sỹ Huân , Mai Văn Trịnh
Category
Monthly Journal
Title

Study on greenhouse gas reduction potential of rice cultivation measures in Thai Binh province

Author
Chu Sy Huan, Mai Van Trinh
Tóm tắt

Nghiên cứu được triển khai tại Thái Bình thông qua phân tích các biện pháp canh tác lúa của 720 hộ nông dân như giống lúa, thời vụ, quản lý nước và phân bón; sử dụng mô hình DNDC (Denitrification Decomposition) để mô phỏng và định lượng phát thải khí nhà kính (KNK) của các biện pháp canh tác mới so với biện pháp canh tác truyền thống. Kết quả nghiên cứu đã tổng hợp được hệ thống canh tác lúa truyền thống là sử dụng giống dài ngày, cấy sớm, tưới ngập thường xuyên và bón phân đạm urê; hệ thống canh tác lúa hiện đại là sử dụng giống ngắn ngày, cấy muộn, phơi ruộng và thay thế phân urê bằng phân NPK. Kết quả mô hình hóa cho thấy: giống ngắn ngày có thể giảm phát thải khí nhà kính đến 5% so với giống dài ngày; tăng tỉ lệ bón phân NPK, giảm tỉ lệ bón Urê có thể giảm phát thải KNK 2 - 4%; rút nước phơi ruộng trước gặt có thể giảm 9% so với ngập thường xuyên và rút nước giữa vụ và trước gặt có thể giảm phát thải 19% so với ngập thường xuyên. Hệ thống canh tác lúa hiện đại giảm phát thải KNK so với hệ thống canh tác lúa truyền thống. Mức độ áp dụng càng nhiều thì khả năng giảm phát thải KNK càng cao.

Abstract

The study was carried out by reviewing the profile of rice cultivation measures to compare between modern rice cultivation with conventional one in 720 farmer households to depict the current rice cultivation in Thai Binh province. The survey results were used as inputs for DNDC model to simulate greenhouse gas (GHG) emission from different new farming techniques, compare with conventional one. Simulated results showed that short duration rice varieties could reduce about 5% of GHG emission in comparison with long duration one; apply NPK could reduce GHG emission by 2 - 4% compared with application of UREA; draining the soil before harvesting could reduce 9% of GHG emission; and draining the soil both in the time of particle establishment and before harvesting could reduce 19% of GHG emission. The more cultivation measures applied in modern farming the higher potential could reduced GHG emission.

Từ khoá / Keywords

Giống
biện pháp canh tác
lúa
khí nhà kính
Thái Bình
Short duration varieties
greenhouse gas
nitrogen fertilizer
dry the field
season