• NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHỊU HẠN VÀ ỔN ĐỊNH NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI Ở MỘT SỐ HUYỆN TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHỊU HẠN VÀ ỔN ĐỊNH NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI Ở MỘT SỐ HUYỆN TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC

Xem các bài khác
Số trang của bài
61-68
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHỊU HẠN VÀ ỔN ĐỊNH NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI Ở MỘT SỐ HUYỆN TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC

Tên tác giả
Lưu Thị Thanh Thất , Lê Quý Kha , Phan Thị Vân
Category
Monthly Journal
Title

Drought tolerance of several maize hybrids and their yield stability in Binh Phuoc province of Vietnam

Author
Luu Thi Thanh That, Le Quy Kha, Phan Thi Van
Tóm tắt

Thí nghiệm đánh giá khả năng chịu hạn tiến hành trong vụ Đông Xuân năm 2013 – 2014 tại Bình Phước và đánh giá tính ổn định trong vụ Hè Thu 2013 tại 5 điểm khảo nghiệm ở 5 huyện, thị thuộc tỉnh Bình Phước của 11 giống ngô lai (KK11-6; LCH9; CN12-1; VS89; VS 36; VS26; VS-71B; AG89-TB15; KK366B; LVN81; KH087-12) và hai giống đối chứng CP888, VN8960. Kết quả nghiên cứu khả năng chịu hạn trong vụ Đông Xuân cho thấy giống LCH 9 có năng suất cao (40,47 và 40,87 tạ/ha ở điều kiện tưới; 30,52 và 33,60 tạ/ha ở điều kiện gây hạn giai đoạn trỗ). Kết quả khảo nghiệm trong vụ Hè Thu qua 5 điểm, LCH9 đạt năng suất trung bình cao nhất (65,109 tạ/ha) và năng suất ổn định với hệ số hồi quy = 1,075 và độ lệch hồi quy nhỏ nhất (S2 D = - 3,846).

Abstract

The experiment was conducted to evaluate on drought tolerance ability in 2014 winter spring crop and yield stability across 5 sites in Binh Phuoc with 11 maize single hybrids developed by Vietnam Maize Research Insititute (KK11-6; LCH9; CN12-1; VS89; VS 36; VS26; VS-71B; AG89-TB15; KK366B; LVN81; KH087-12) and two control varieties CP888, VN8960. Experimental result of testing drought tolerance ability in 2014 winter spring crop showed that LCH 9 produced the highest yield (40.47 and 40.87 quintals ha-1 in irrigated conditions; 30.52 and 33.60 quintals ha-1 in drought conditions at flowering, respectively). In yield trials across 5 sites in summer autumn 2013-2014, LCH9 showed its highest yield (65.109 quintals ha-1) and yield stability across 5 sites in 5 districts in Binh Phuoc province with regression coefficients = 1.075 and the smallest regression deviation (S2 D = - 3.846).

Từ khoá / Keywords

giống ngô lai
năng suất
tính ổn định
hạn hán
Bình Phước
maize hybrids
yield
stability
drought
Binh Phuoc