• NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT HẠT LAI F1 CỦA TỔ HỢP LÚA LAI HAI DÒNG TH3-4 TẠI YÊN ĐỊNH, THANH HÓA

NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT HẠT LAI F1 CỦA TỔ HỢP LÚA LAI HAI DÒNG TH3-4 TẠI YÊN ĐỊNH, THANH HÓA

Xem các bài khác
Số trang của bài
87-91
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT HẠT LAI F1 CỦA TỔ HỢP LÚA LAI HAI DÒNG TH3-4 TẠI YÊN ĐỊNH, THANH HÓA

Tên tác giả
Đỗ Bá Vọng, Nguyễn Đình Trung, Nguyễn Văn Huy, Phạm Xuân Liêm
Category
Monthly Journal
Title

Study on improvement of F1 seed production process of two-line hybrid rice variety TH3-4 in Yendinh, Thanh Hoa

Author
Do Ba Vong, Nguyen Dinh Trung, Nguyen Van Huy, Pham Xuan Liem
Tóm tắt

Giống lúa lai hai dòng TH3-4 (T1S-96/ R4) thích hợp cho phát triển trong vụ Mùa ở phía Bắc, đặc biệt ở tỉnh Thanh Hóa. Các biện pháp kỹ thuật chính đã được nghiên cứu để hoàn thiện quy trình sản xuất hạt lai F1 trong vụ Mùa tại Thanh Hóa, cụ thể: Gieo dòng mẹ từ 20-30/6, gieo dòng bố sau dòng mẹ 5 ngày (bố 1) và 9 ngày (bố 2), tỷ lệ hàng bố: mẹ là 2:16, mật độ cấy dòng mẹ là 50 khóm/m2 , phun GA3 với lượng 120 g/ha. Áp dụng quy trình kỹ thuật đã hoàn thiện đạt năng suất hạt lai F1 là 3,41 tấn/ha. Trường hợp các dòng bố mẹ lệch nhau ở giai đoạn phân hóa đòng từ bước 1 đến bước 3, bón bổ sung đạm (60 kg urea/ha) cho dòng bố có khả năng trỗ sớm hơn hoặc bón kali (50 kg kaliclorua/ha) kết hợp với phun Kali Dihydro photphat (KH2 PO4 1 kg/ha) cho dòng bố có khả năng trỗ muộn hơn đã có tác dụng điều chỉnh dòng bố mẹ trỗ trùng khớp.

Abstract

Two-line hybrid rice variety TH3-4 (T1S-96/R4) is suitable to Spring season in Northern Vietnam, especially in Thanh Hoa province. Main cultivation techniques were studied to improve F1 seed production process during Summer season in Thanh Hoa as follow: Sowing male line (R4) 5 days (R41) and 9 days (R42) was implemented after sowing female line (Jun 20-30th); The ratio of rows between parents was 2:16 and female line density was 50 seedling/m2 with GA3 dosage 120g/ha. F1 seed yield had 3.41 tons/ha when applying this technical measure. In the case of difference in predicted flowering time between the parental lines at stage 1 to stage 3, Nitrogen fertilizers (60kg ure/ha) was could be supplemented on early-developing restorer line tending to delay flowering or added potassium fertilizers (50kg KCl/ha) combining with spraying KH2 PO4 (1kg/ha) on later-flowering male line tending to enhance flowering. These methods were highly effective to maintain flowering synchronization between parent lines.

Từ khoá / Keywords

Lúa lai hai dòng
sản xuất hạt lai
trỗ trùng khớp
Two-line hybrid rice
F1 seed production
synchronous flowering