• NGHIÊN CỨU HIỆU LỰC TRỰC TIẾP, TỒN DƯ VÀ CỘNG DỒN CỦA PHÂN LÂN TRÊN CÂY CÀ PHÊ VỐI

NGHIÊN CỨU HIỆU LỰC TRỰC TIẾP, TỒN DƯ VÀ CỘNG DỒN CỦA PHÂN LÂN TRÊN CÂY CÀ PHÊ VỐI

Xem các bài khác
Số trang của bài
53-58
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU HIỆU LỰC TRỰC TIẾP, TỒN DƯ VÀ CỘNG DỒN CỦA PHÂN LÂN TRÊN CÂY CÀ PHÊ VỐI

Tên tác giả
Trương Hồng , Trịnh Xuân Hồng , Nguyễn Văn Bộ , Nguyễn Văn Phương , Võ Chí Cường , Nguyễn Đình Thoảng
Category
Monthly Journal
Title

Studying the direct, residual and cumulative effect of phosphorus on robusta coffee tree (Coffea canephora Pierre)

Author
Truong Hong, Trinh Xuan Hong, Nguyen Van Bo, Nguyen Van Phuong, Vo Chi Cuong, Nguyen Đinh Thoang
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện trên cà phê kinh doanh trồng trên đất đỏ bazan tại 2 vùng Đăk Lăk và Gia Lai. Thí nghiệm có 6 công thức: Bón NP; NK; PK; NPK; NPK (không bón lân 1 vụ); NPK (không bón lân 2 vụ). Trên đất bazan, không bón lân 1 vụ hoặc 2 vụ vẫn duy trì hàm lượng lân dễ tiêu trong đất đảm bảo cho nhu cầu của cây. Hàm lượng lân trong lá cà phê không có sự khác biệt đáng kể giữa các công thức có bón phân đầy đủ cũng như không bón phân. Hiệu lực trực tiếp của phân lân trên cà phê vối kinh doanh đạt 30,28kg cà phê nhân/kg P2 O5 . Hiệu lực tồn dư của phân lân khá cao, đạt 21,5kg cà phê nhân/kg P2 O5 ở công thức không bón 1 vụ và đạt 27,52 kg cà phê nhân/kg P2 O5 ở công thức không bón lân 2 vụ. Hiệu lực cộng dồn của phân lân đạt 93,62 % ở công thức không bón lân 1 vụ và 93,09 % ở công thức không bón lân 2 vụ.

Abstract

To evaluate effect of P on coffee (Coffea canephora Pierre) as well as P dynamics, availability and accumulation in basalt soil (ferralsols), an experiment with 6 treatments was conducted for production coffee in Dak Lak and Gia Lai provinces. Treatments are PK, NK, NP, NPK, NPK (supplying P one time in every 2 years) (P1), NPK (no supplying P in two years) (P2). At P1 treatment and P2 treatment, available P content was over 3 mg/100g soil, similar to that of NPK treatment. There was a small difference of P content in leaf among all treatments. Direct effect of P fertilizer on production coffee reached 30.28kg coffee bean/1kg P2 O5 . Residual effect of P reached 21.5 kg coffee bean/kg P2 O5 at P1 treatment and 27.52 kg coffee bean/kg P2 O5 at P2 treatment. The cumulative effect of P fertilizer reached 93.62% and 93.09% at P1 and P2, repectively, in comparison with NPK treatment.

Từ khoá / Keywords

Cà phê vối
phân lân
hiệu lực trực tiếp
cộng dồn
tồn dư
Robusta coffee
phosphorus fertilizer
direct
residual
cumulative effect