• NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TỔNG HỢP ĐỂ HẠN CHẾ, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐẤT LÚA BỊ SUY THOÁI DO MẶN HÓA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TỔNG HỢP ĐỂ HẠN CHẾ, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐẤT LÚA BỊ SUY THOÁI DO MẶN HÓA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Xem các bài khác
Số trang của bài
68-73
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TỔNG HỢP ĐỂ HẠN CHẾ, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐẤT LÚA BỊ SUY THOÁI DO MẶN HÓA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Tên tác giả
Hoàng Thị Ngân, Hà Mạnh Thắng, Phạm Quang Ha, Nguyễn Quang Huy
Category
Monthly Journal
Title

Study on integrated technical solutions to restrict and restore the deteriorated cultivation land in the Mekong River Delta

Author
Hoang Thi Ngan, Ha Manh Thang, Pham Quang Ha, Nguyen Quang Huy
Tóm tắt

Bài viết này là một phần kết quả của đề tài “Nghiên cứu diễn biến và giải pháp hạn chế, phục hồi môi trường đất trồng lúa bị suy thoái vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Thí nghiệm được thực hiện trên đất mặn nhiều tại thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2016 trên 3 vụ, với 6 công thức ˟ 3 lần lặp. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc giảm 20% phân hóa học và sử dụng phân bón chậm tan, chất cải tạo đất mặn, phụ phẩm hữu cơ đã nâng cao hiệu quả kinh tế của mô hình sản xuất tăng 24% so với công thức của nông dân, đồng thời cải thiện được độ phì nhiêu của đất, tăng OC đất, pH đất ổn định, một số yếu tố hạn chế của đất (Na+, TSMT) có dấu hiệu giảm. Kết quả thí nghiệm làm cơ sở cho việc xây dựng quy trình canh tác tổng hợp, hạn chế và phục hồi môi trường đất lúa bị suy thoái do tác động của mặn hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần sản xuất lúa bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Abstract

This paper is a part of the research project “ Studying the evolution and solutions to reduce and rehabilitate degraded rice land in the Mekong Delta”. The results of research on saline soils in Long Phu district, Soc Trang province showed a 20% reduction in chemical fertilizer and slow-release fertilizers, soil improvers, organic by-products. The improved economic efficiency of the production model increased by 24% compared to the farmer’s formula, while improving soil fertility, increased soil OC, stable soil pH, Na+, total salt dissolved signs down. The experimental result provides a basis for the development of integrated farming practices, restriction, and restoration of degraded rice land due to salinization of the Mekong River Delta and contribute to sustainable rice production in the context of climate change, sea level rise

Từ khoá / Keywords

suy thoái đất lúa
đất mặn
giải pháp canh tác
năng suất lúa
Đồng bằng sông Cửu Long
rice land degradation
farming solutions
saline soils
rice yield
Mekong River Delta