• NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA THUẦN MỚI TRONG VỤ MÙA TẠI HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA THUẦN MỚI TRONG VỤ MÙA TẠI HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG

Xem các bài khác
Số trang của bài
98-102
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA THUẦN MỚI TRONG VỤ MÙA TẠI HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG

Tên tác giả
Nguyễn Tuấn Điệp, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Xuân Hậu
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of agro-morphological traits of inbred rice varieties in summer crop seasons in Vietyen district, Bacgiang province

Author
Nguyen Tuan Diep, Nguyen Thi Ngoc, Nguyen Xuan Hau
Tóm tắt

Thí nghiệm được thực hiện trên đất canh tác 2 vụ lúa ở vụ Mùa 2018 và 2019 tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Các giống lúa tham gia thí nghiệm gồm 4 giống (Kim Cương 111, DQ11, BC15, RVT) và 1 giống làm đối chứng (QR1). Kết quả nghiên cứu cho thấy các giống lúa có thời gian sinh trưởng từ 98 đến 113 ngày, trong đó giống BC15 có thời gian sinh trưởng dài nhất (113 ngày). Sâu bệnh hại gồm sâu đục thân, rầy nâu, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn và khô vằn, song bị nhiễm nhẹ với bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá, đốm nâu (điểm 1), bị hại nhẹ bởi sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu (điểm 1 - 3). Giống DQ11 cho năng suất thực thu cao nhất, hơn hẳn các giống lúa khác trong thí nghiệm, năng suất tương ứng 6,48 tấn/ha, Giống này có tỷ lệ gạo xay, gạo xát cao nhất (tương ứng 77,3% và 72,3%), chất lượng cơm ngon nhất (điểm 4).

Abstract

The experiments were conducted in 2018 and 2019 summer crop seasons in Vietyen district, Bacgiang province. The studied rice varieties included Kim Cuong 111, DQ 11, BC 15, RVT and QR1 (control). The results showed that the growth duration was from 98 to 113 days. BC15 variety had the longest growth duration with 113 days. These rice varieties suffered from some kind of pests and diseases such as rice yellow stem borer, brown planthopper, rice leaf folder, rice blast and sheath blight and was lightly damaged by rice blast, blight, brown spot (point 1), gently harmed by leaf rollers (points 1 - 3). DQ11 variety had the highest yield, surpassing that of other rice varieties in the experiments, reaching 6.48 tons/ha. This variety had the highest rate of unmilled and milled grain yield (respectively 77,3% and 72,3%) and the best quality (point 4).

Từ khoá / Keywords

Bắc Giang
đánh giá
giống lúa thuần
vụ Mùa
Bacgiang province
evaluation
Inbred rice varieties
summer crop season