• NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CHUNG CỦA MỘT SỐ DÒNG DƯA CHUỘT TỰ PHỐI

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CHUNG CỦA MỘT SỐ DÒNG DƯA CHUỘT TỰ PHỐI

Xem các bài khác
Số trang của bài
63-68
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CHUNG CỦA MỘT SỐ DÒNG DƯA CHUỘT TỰ PHỐI

Tên tác giả
Trần Tố Tâm, Phạm Mỹ Linh, Trần Thị Minh Hằng
Category
Monthly Journal
Title

Agrobiological characteristics and combining ability of cucumber inbred lines

Author
Tran To Tam, Tran Thi Minh Hang, Pham My Linh
Tóm tắt

Các dòng dưa chuột tự phối có nhiều đặc điểm nông sinh học tốt, phù hợp cho mục đích tạo giống dưa chuột ăn tươi như: Thời gian ra hoa cái ngắn, thời gian cho thu hoạch dài, khả năng phân nhánh mạnh, số hoa cái/cây cao, tỷ lệ đậu quả lớn, chiều dài và mầu sắc quả phù hợp. Đánh giá khả năng kết hợp chung của các dòng dưa chuột thông qua phương pháp lai đỉnh (top-cross). Sau khi lai 20 dòng tự phối với 2 vật liệu thử, thu được 40 tổ hợp lai. Kết quả thu được 6 dòng, gồm D2; D5; D6; D13; D16 và D19 có khả năng kết hợp chung cao ở các tính trạng như số quả/cây, năng suất cá thể và năng suất thực thu.

Abstract

Twenty cucumber inbred lines have many good agrobiological characteristics, suitable for breeding of fresh use cucumber varieties such as short flowering time, long harvesting time, strong branching ability, total number of flowers/tree, high fruiting rate, suitable length and color. Combining ability of cucumber inbred lines was evaluated by top-cross hybridization. 40 hybrid combinations were obtained after crossing of 20 self-pollinated lines with 2 test lines. 6 cucumber inbred lines including D2; D5; D6; D13; D16 and D19 were obtained with high general combining ability of traits such as number of fruits/tree and individual yield and real yield.

Từ khoá / Keywords

Dưa chuột
dòng tự phối
khả năng kết hợp
Cucumber
inbred line
combining ability