• NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA HOÀNG THẢO HẠC VỸ VÀ HOÀNG THẢO NGHỆ TÂM

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA HOÀNG THẢO HẠC VỸ VÀ HOÀNG THẢO NGHỆ TÂM

Xem các bài khác
Số trang của bài
27-32
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA HOÀNG THẢO HẠC VỸ VÀ HOÀNG THẢO NGHỆ TÂM

Tên tác giả
Nguyễn Thị Lài , Phạm Hương Sơn, Nguyễn Hữu Cường
Category
Monthly Journal
Title

Structural study of Dendrobium aphyllum (Roxb.) Fisher and Dendrobium loddigesii Rolfe

Author
Nguyen Thi Lai, Pham Huong Son, Nguyen Huu Cuong
Tóm tắt

Hoàng thảo Hạc vỹ và Nghệ tâm là hai loài Lan thuộc chi Dendrobium, có giá trị làm cảnh, làm dược liệu và đang được xếp vào nhóm nguy cấp. Nghiên cứu này tập trung vào cấu tạo vi phẫu rễ, thân, lá và đặc điểm hình thái, cấu tạo hoa của Hạc vỹ và Nghệ tâm nhằm phục vụ cho các nghiên cứu về phân loại, bảo tồn và nhân giống. Kết quả cho thấy cấu tạo vi phẫu rễ, thân, lá của của hai loài khá tương đồng. Rễ Hạc vỹ có đường kính 2,73 mm, nhỏ hơn rễ Nghệ tâm (2,99 mm) nhưng số lượng bó dẫn trong rễ Hạc vỹ (7,3 bó) nhiều hơn trong rễ Nghệ tâm (6,5 bó). Kích thước bó dẫn lớn trong thân, và gân chính ở lá của hai loài tương tự nhau. Số lượng bó dẫn trong thân Hạc vỹ (46,83 bó) nhiều hơn trong thân Nghệ tâm (31,1 bó). Lá Hạc vỹ mềm, phiến rộng, mỏng, cònlá của Nghệ tâm có phiến hẹp, cứng và dày gấp 2,5 lần Hạc vỹ, mô đồng hóa cũng dày gấp 2,78 lần lá Hạc vỹ.Các thành hoa của hai loài cũng tương tự nhau chỉ khác về hình thái: Cánh đài và tràng của Hạc vỹ mảnh và nhọn hơn Nghệ tâm; cánh môi của Hạc vĩ có màu vàng ở trung tâm và có kích thước lớn hơn cánh môi Nghệ tâm (có trung tâm và gân bên phía trong màu tím).

Abstract

Dendrobium aphyllum (Roxb.) Fisher and Dendrobium loddigesii Rolfe belonging to the Dendrobium (Orchidaceae) genus have been effectively utilized as ornamental and medicinal plants and listed as endangered species by CITES. Our study focused on root, stem, leaf anatomical and flower anatomical and morphological charactersistics of two species to provide basic information for posterior systematics, conservation and propagation research. The result showed that structural characteristics of root, stem and leaf of two species were similar. Besides, root diameter of D.aphyllum (2.73 mm) was smaller than that of D.loddigesii (2.99 mm), meanwhile number of vascular bundles of the former (7.3) was more than that of the latter (6.5). Although vascular bundles in stem of these species were similar in size, the number of vascular bundles of D.aphyllum stem (about 44.83) was more than that of D.loddigesii stem (31.3). Leaf blade of D.loddigesii was tougher, narrower and 2.5 times thicker than that of D.aphyllum. The mesophyll in leaf of D.loddigesii was 2.78 times thicker than that of D.aphyllum, while vascular bundle size in the midrib of both species was similar. Both D.aphyllum and D.aphyllum had the same parts of flower, but they were slightly different in mophorlogical charactersistics: The sepals and petals of D.aphyllum were more memberous and lanceolate than that of D.loddigesii; the lip of D.aphyllum was golden yellow in centre and had a bigger size than that of D.loddigesii (with violet of centre and branching veins inside).

Từ khoá / Keywords

Đặc điểm cấu tạo
Hạc vỹ
Hoàng thảo
Nghệ tâm
Botanical characteristics
Dendrobium
D. aphyllum
D. loddigesii