• NGHIÊN CỨU CHU KỲ BỔ SUNG RỈ ĐƯỜNG TRONG NUÔI SIÊU THÂM CANH TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC

NGHIÊN CỨU CHU KỲ BỔ SUNG RỈ ĐƯỜNG TRONG NUÔI SIÊU THÂM CANH TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC

Xem các bài khác
Số trang của bài
98-102
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU CHU KỲ BỔ SUNG RỈ ĐƯỜNG TRONG NUÔI SIÊU THÂM CANH TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC

Tên tác giả
Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo
Category
Monthly Journal
Title

Study on frequency of adding molasses for super intensive whiteleg shrimp farming by biofloc technology

Author
Tran Ngoc Hai, Chau Tai Tao
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định chu kỳ bổ sung rỉ đường lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh theo công nghệ biofloc. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức chu kỳ bổ sung rỉ đường khác nhau là 1 ngày/lần; 3 ngày/lần; 5 ngày/lần và 7 ngày/lần, mật độ 300 con/m3, bể nuôi tôm có thể tích 10 m3, tỷ lệ C : N = 12 : 1, độ mặn 15‰. Kết quả nghiên cứu cho thấy sau 90 ngày nuôi các yếu tố môi trường, mật độ vi khuẩn tổng, vi khuẩn Vibrio và thể tích biofloc ở các nghiệm thức nằm trong khoảng thích hợp cho tôm sinh trưởng và phát triển tốt. Tôm ở nghiệm thức chu kỳ bổ sung rỉ đường 1 ngày/lần cho kết quả tăng trưởng về khối lượng (13,7 ± 0,55 g/con), tỷ lệ sống (75,0 ± 3,0 %) và năng suất (2,1 ± 0,1 kg/m3) lớn nhất khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Vì vậy, chu kỳ bổ sung rỉ đường 1 ngày/lần là tốt nhất.

Abstract

The study aimed to find the cycle supplement from molasses for growth and survival of super-intensive whiteleg shrimp farming by biofloc technology. The experiment included 4 treatments with different cycles of supplemental molasses: (i) every 1 day; (ii) every 3 days; (iii) every 5 days; (iv) every 7 days, shrimp was stocked in composite tanks (10 m3) at salinity of 15 ‰, at stocking density of 300 ind/m3, molasses was applied with ratio of C/N = 12:1. The results showed that after 90 days of rearing the environmental factors, total bacterial density, Vibrio bacteria and biofloc volume in the treatments were in the range suitable for shrimp growth and development. the factors for the growth of weight (13.7 ± 0.55 g/shrimp), survival rate (75 ± 3%) and production (2.1 ± 0.1 kg/m3) of treatment supplemental molasses cycles every 1 day was highest and significant difference (p < 0,05) compared to remaining treatments. As a result, supplementing molasses every 1 day is the best supplemental cycle.

Từ khoá / Keywords

biofloc
chu kỳ bổ sung rỉ đường
tôm thẻ chân trắng Litopenaeus vannamei
biofloc
frequency of adding molasses
whiteleg shrimp Litopenaeus vannamei