• NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CHẾ PHẨM TĂNG TRƯỞNG VÀ KÍCH KHÁNG BỆNH AgNPs@SiO2 /OCTS BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾU XẠ

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CHẾ PHẨM TĂNG TRƯỞNG VÀ KÍCH KHÁNG BỆNH AgNPs@SiO2 /OCTS BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾU XẠ

Xem các bài khác
Số trang của bài
74-80
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CHẾ PHẨM TĂNG TRƯỞNG VÀ KÍCH KHÁNG BỆNH AgNPs@SiO2 /OCTS BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾU XẠ

Tên tác giả
Nguyễn Xuân Tuấn , Trần Đức Trọng , Nguyễn Thanh Vũ , Lê Quang Luân
Category
Monthly Journal
Title

Study on the preparation of growth promotion and phytoalexin stimulation AgNPs@SiO2 /OCTS material by irradiation method

Author
Nguyen Xuan Tuan, Tran Duc Trong, Nguyen Thanh Vu, Le Quang Luan
Tóm tắt

Chế phẩm nano bạc gắn trên vi hạt silica ổn định trong oligochitosan (AgNPs@SiO2 /OCTS) được chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ hỗn hợp gồm 1 mM Ag+, 2% vi hạt silica và 5% CTS Mw thấp. Các đặc trưng về trúc như kích thước AgNPs và Mw chitosan được phân tích bằng phổ tử ngoại - khả kiến (UV- vis), phổ nhiễu xạ tia X (XRD), ảnh chụp bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM) và sắc ký qua gel (GPC). Kết quả cho thấy, chế phẩm AgNPs@SiO2 /OCTS có sự hình thành của nano bạc với kích thước khoảng 6,67 nm và khối lượng phân tử (Mw) của oligochitosan khoảng 19,5 kDa ở liều chiếu xạ 4 kGy. Chế phẩm tạo thành đã có tác dụng gia tăng tỷ lệ nảy mầm của hạt đậu nành lên đến 96,33%, rút ngắn thời gian nảy mầm trung bình của hạt đậu nành xuống còn 26,67 giờ cũng như làm gia tăng sinh khối tươi của mầm đậu nành lên 40,4 gram/100 mầm sau 3 ngày sinh trưởng. Ngoài ra, chế phẩm còn làm tăng hoạt tính enzyme chitinase trên mầm đậu nành lên 159% khi so với đối chứng.

Abstract

The silver nano particles (AgNPs) dopped on silica microparticles and stabilized on oligochitosan (AgNPs@Si/OCTS) have been prepared by irradiating the mixture of 1 mM Ag+, 2% silica microparticles (size~ 40 µm) and 5% low molecular weight (Mw) chitosan. The structural characteristics of product such as particle size of AgNPs and Mw of chitosan were determined by ultraviolet - visible (Uv - vis), X-ray diffraction (XRD) spectra, scanning electron microscope (SEM) image and gel permeation chromatography (GPC). The results indicated that, AgNPs were formed in the AgNPs@Si/OCTS product with the particle size was about 6.67 nm and the molecular weight of the oligochitosan was about 19.5 kDa at the irradiation dose of 4 kGy. The results also showed that, the prepared product enhanced the soybean seed germination rate up to 96.33%, reduced germination time down to 26.67 hours as well as increased the fresh biomass up to 40.4 gram/100 seedlings at a concentration of 0.18% after 3 days germinating. Besides, the product also stimulated the chitinase enzyme activity up to 159% compared to control.

Từ khoá / Keywords

Bạc nano
chiếu xạ
kích kháng
oligochitosan
Silic
thúc đẩy sinh trưởng
AgNPs
growth promotion
irradiation method
oligochitosan
phytoalexin stimulation
silica microparticles