• NGHIÊN CỨU CÁC BIỆN PHÁP CANH TÁC THÔNG MINH ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU QUI MÔ CẤP XÃ Ở BẾN TRE

NGHIÊN CỨU CÁC BIỆN PHÁP CANH TÁC THÔNG MINH ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU QUI MÔ CẤP XÃ Ở BẾN TRE

Xem các bài khác
Số trang của bài
41-45
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU CÁC BIỆN PHÁP CANH TÁC THÔNG MINH ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU QUI MÔ CẤP XÃ Ở BẾN TRE

Tên tác giả
Phạm Quang Hà,Bùi Thị Lan Hương , Mai Văn Trịnh , Đào Văn Thông, Lương Hữu Thành , Lê Ngọc Lan , Nora Guerten, Vũ Công Lân , Phạm Anh Hùng , Vương Thục Trân
Category
Monthly Journal
Title

Study on climate smart agriculture at commune level in Ben Tre province

Author
Pham Quang Ha, Bui Thi Lan Huong, Mai Van Trinh, Dao Van Thong, Luong Huu Thanh, Le Ngoc Lan, Nora Guerten, Vu Cong Lan, Pham Anh Hung, Vuong Thuc Tran
Tóm tắt

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu các biện pháp canh tác thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu qui mô cấp xã tại Bến Tre. Bến Tre là một trong các tỉnh bị ảnh hưởng nhiều nhất của biến đổi khí hậu ở nước ta. Các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu đã được người dân thực hiện như: Thay đổi cơ cấu cây trồng, xử lý phế phụ phẩm, lựa chọn giống ngắn ngày, giống chịu mặn. Hiện nay người dân gặp khó khăn khi giá cả các sản phẩm nông nghiệp không ổn định và thiếu cơ chế tín dụng hợp lý ở đầu kỳ sản xuất và bao tiêu sản phẩm ở vụ thu hoạch. Tại các xã nghiên cứu, cây lúa không còn là đối tượng duy nhất được người dân chú trọng, nhiều nơi đã phát triển cây ăn quả, kết hợp trồng trọt và nuôi trồng thủy sản.

Abstract

This paper reported the results on the climate smart agriculture at commune level in Ben Tre province. Ben Tre is one of the provinces seriously affected by climate change in Vietnam. Several activities to respond to climate change were observed such as: changing cropping patterns, re-using agricultural waste, using short-duration varieties, using salt - tolerant varieties. Famers are currently facing difficulties as price instability of the agricultural products and lack of appropriate credit mechanism in early and harvest production stages. In study sites of Ben Tre, rice is not only unique crop to be focused on, but fruit-trees; combining crop production with aquaculture is also well developed.

Từ khoá / Keywords

Nông nghiệp thích ứng thông minh
trồng trọt
cấp xã
Climate smart agriculture
cropping
commune level