• NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP XỬ LÝ LẠNH QUẢ NHÃN TƯƠI XUẤT KHẨU ĐỂ DIỆT TRỪ RUỒI ĐỤC QUẢ PHƯƠNG ĐÔNG Bactrocera dorsalis (Hendel) (Diptera: Tephritidae)

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP XỬ LÝ LẠNH QUẢ NHÃN TƯƠI XUẤT KHẨU ĐỂ DIỆT TRỪ RUỒI ĐỤC QUẢ PHƯƠNG ĐÔNG Bactrocera dorsalis (Hendel) (Diptera: Tephritidae)

Xem các bài khác
Số trang của bài
60-68
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP XỬ LÝ LẠNH QUẢ NHÃN TƯƠI XUẤT KHẨU ĐỂ DIỆT TRỪ RUỒI ĐỤC QUẢ PHƯƠNG ĐÔNG Bactrocera dorsalis (Hendel) (Diptera: Tephritidae)

Tên tác giả
Nguyễn Thị Thu Hương, Phạm Thị Mỹ Nhan, Hồ Thị Thu Giang, Nguyễn Đức Tùng
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords