• NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ GIEO VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG ĐẬU XANH ĐXBĐ.07 TẠI BÌNH ĐỊNH

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ GIEO VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG ĐẬU XANH ĐXBĐ.07 TẠI BÌNH ĐỊNH

Xem các bài khác
Số trang của bài
50-57
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ GIEO VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG ĐẬU XANH ĐXBĐ.07 TẠI BÌNH ĐỊNH

Tên tác giả
Hồ Huy Cường, Đỗ Thị Xuân Thùy, Mạc Khánh Trang, Đường Minh Mạnh, Trương Thị Thuận, Phan Trần Việt, Nguyễn Xuân Vũ
Category
Monthly Journal
Title

Effect of sowing density and fertilizer dose on the growth, development and yield of ĐXBĐ.07 mungbean variety in Binh Dinh province

Author
Ho Huy Cuong, Do Thi Xuan Thuy, Mac Khanh Trang, Duong Minh Manh, Truong Thi Thuan, Phan Tran Viet, Nguyen Xuan Vu
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định mật độ gieo và liều lượng phân bón đa lượng phù hợp cho giống đậu xanh mới ĐXBĐ.07, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả trong sản xuất đậu xanh tại Bình Định. Kết quả cho thấy: Mật độ gieo trồng thích hợp cho giống đậu xanh ĐXBĐ.07 đạt năng suất cao nhất (2,22 - 2,33 tấn/ha) ở vụ Đông Xuân là 40 cây/m2 (khoảng cách gieo 25 cm × 20 cm × 2 hạt/hốc) và 2,15 - 2,47 tấn/ha trong vụ Hè Thu với mật độ là 30 cây/m2 (khoảng cách gieo 33 cm × 10 cm × 1 hạt/hốc) trên nền phân bón 5 tấn phân chuồng + 30 kg N + 60 kg P2O5 + 60 K2O + 400 kg vôi bột. Liều lượng phân bón thích hợp cho giống đậu xanh ĐXBĐ.07 là 37,5 - 45 kg N + 75 - 90 kg P2O5 + 75 - 90 kg K2O, đạt năng suất 2,17 - 2,25 tấn/ha, tăng trung bình 6,3 - 10,0% so với đối chứng và hiệu quả kinh tế cao.

Abstract

The study was carried out to determine the appropriate sowing density and dose of macronutrients for the new ĐXBĐ.07 mungbean variety, contributing to improving yield and efficiency in mungbean production in Binh Dinh province. The results showed that: The suitable sowing density for ĐXBĐ.07 mungbean variety with the highest yield (2.22 - 2.33 tons/ha) in the Winter-spring crop was 40 plants/m2 (25 cm × 20 cm × 2 seeds/hole) and 2.15 - 2.47 tons/ha in the Summer-Autumn crop with the density of 30 plants/m2 (33 cm × 10 cm × 1 seed/hole) on a base fertilizer of 5 tons of farm yard manure + 30 kg N + 60 kg P2O5 + 60 K2O + 400 kg lime/ha. The appropriate dose of fertilizer for ĐXBĐ.07 mungbean variety was 37.5 - 45 kg N + 75 - 90 kg P2O5 + 75 - 90 kg K2O, yielding 2.17 - 2.25 tons/ha, increasing 6.3 - 10.0% compared with the control and high economic efficiency.

Từ khoá / Keywords

Đậu xanh
mật độ gieo
liều lượng phân bón
Mungbean
sowing density
fertilizer dose