• NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CAM KHE MÂY TẠI HƯƠNG KHÊ - HÀ TĨNH

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CAM KHE MÂY TẠI HƯƠNG KHÊ - HÀ TĨNH

Xem các bài khác
Số trang của bài
55-58
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CAM KHE MÂY TẠI HƯƠNG KHÊ - HÀ TĨNH

Tên tác giả
Vũ Việt Hưng, Nguyễn Thị Tuyết , Đặng Thị Mai, Nguyễn Thị Thu Hương, Dương Xuân Thưởng, Vương Sỹ Biên
Category
Monthly Journal
Title

Effects of fertilizer doses on yield and quality of Khe May orange in Huong Khe - Ha Tinh province

Author
Vu Viet Hung, Nguyen Thi Tuyet,, Dang Thi Mai, Nguyen Thi Thu Huong, Duong Xuan Thuong, Vuong Sy Bien
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm đề xuất liều lượng phân bón phù hợp cho cam Khe Mây được thực hiện với 4 công thức. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng phân bón có tác dụng nâng cao tỷ lệ đậu quả, khối lượng quả và năng suất cam Khe Mây mà không làm ảnh hưởng đến một số tính trạng quả như kích thước, số hạt, tỷ lệ phần ăn được. Trong các công thức bón phân thử nghiệm, công thức 1 (50 kg phân hữu cơ hoai mục + 500 g N + 350 g P2O5 + 600 g K2O) có tác dụng rõ rệt nhất trong việc nâng cao tỷ lệ đậu quả, năng suất và chất lượng cho cam Khe Mây. Liều lượng phân bón nêu trên cho tỷ lệ đậu quả ổn định và đạt 1,54%, năng suất trung bình đạt 49,67 kg/cây, cao hơn đối chứng 45,78%.

Abstract

The study aimed to recommend a suitable fertilizer dose for Khe May orange and was conducted with 4 treatments. The results showed that fertilizer affected fruiting rate, fruit weight and yield of Khe May orange and without effect on other fruit traits such as fruit size, seeds/fruit, eating ratio. Among the studied fertilizer doses, the dose (treatment 1) of 50 kg organic fertilizer + 500 g N + 350 g P2O5 + 600 g K2O clearly affected fruit setting ratio and quality of orange Khe May. When applying above fertilizer dose, the fruiting rate reached 1.49%; yield was recorded at 49.67 kg/tree, significantly higher than that of the control dose by 45,78%.

Từ khoá / Keywords

Cam Khe Mây
phân bón
liều lượng
năng suất
Chất lượng
Khe May orange
fertilizer
dose
yield
quality