NẤM Phytophthora GÂY BỆNH TRÊN CÂY CAM TẠI MỘT SỐ VÙNG TRỒNG CHÍNH CỦA VIỆT NAM

Xem các bài khác
Số trang của bài
61-68
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NẤM Phytophthora GÂY BỆNH TRÊN CÂY CAM TẠI MỘT SỐ VÙNG TRỒNG CHÍNH CỦA VIỆT NAM

Tên tác giả
Phạm Hồng Hiển, Nguyễn Thị Chúc Quỳnh, Phùng Quang Tùng, Bạch Thị Điệp, Nguyễn Xuân Cảnh
Category
Monthly Journal
Title

Phytophthora disease of oranges in some main growing regions of Vietnam

Author
Pham Hong Hien, Nguyen Thi Chuc Quynh, Phung Quang Tung, Bach Thi Điep , Nguyen Xuan Canh
Tóm tắt

Bệnh vàng lá, thối rễ và chảy gôm trên cây cam đang gây hại rất nghiêm trọng và phổ biến tại các vùng trồng cam của Việt Nam. Kết quả điều tra, thu thập, phân tích 422 mẫu tại Hòa Bình, Tiền Giang đã xác định được nấm Phytophthora citrophthora, là tác nhân chính gây bệnh. Nấm Phytophthora spp. có mật độ thấp và ít gây hại trong mùa khô, chúng phát sinh gây hại ở đầu mùa mưa và hại nặng trong mùa mưa. Sau 3 ngày lây nhiễm nhân tạo nấm Phytophthora citrophthora, lá bị tái, chuyển màu nâu; sau 5 ngày, bắt đầu có hệ sợi trắng phát triển trên bề mặt lá bị nhiễm. Lây nhiễm nấm Phytophthora citrophthora trên cây cam V2, cam lòng vàng, cam sành Hà Giang, cam sành Tiền Giang cho thấy sau 17 ngày cam lòng vàng, cam V2, cam sành Hà Giang có hiện tượng héo; sau 30 ngày héo toàn bộ cây. Phân tích trên lá cây sau lây nhiễm đã ghi nhận sự có mặt của nấm P. citrophthora trên lá cây cam lòng vàng bị héo sau 18 ngày lây nhiễm.

Abstract

Citrus yellow wilt, root rot, and gum disease on orange trees are very serious and widespread in orange growing areas of Vietnam. The results of the investigation, collection and analysis of 422 samples in Hoa Binh, Tien Giang identified that Phytophthora citrophthora, are the major causal pathogens. Phytophthora spp. have low density and cause little damage in the dry season, but cause damage at the beginning of the rainy season and serious damage in the rainy season. After 3 days of artificial infection with P. citrophthora, P. palmivora, leaves turned wither, then brown; after 5 days, Phytophthora mycelia were observed to be spread on the leaf surface. Artificial inoculation with P. citrophthora fungus on young trees of different citrus varieties, including V2, yellow oranges, Ha Giang king mandarin and Tien Giang orange varieties showed that V2 and Ha Giang king mandarin varieties had wilting phenomenon after 17 days; the whole trees were withered after 30 days. Analysis on post-infection leaves showed the presence of P. citrophthora on the leaves of yellow orange wilted after 18 days of infection.

Từ khoá / Keywords

Cây cam
Phytophthora citrophthora
Phytophthora palmivora bệnh vàng lá
thối rễ
chảy gôm
Orange
Phytophthora citrophthora
Phytophthora palmivora
yellow wilt
root rot
gum disease