• MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ HIỆN TRẠNG ĐẤT THAN BÙN Ở VÙNG U MINH, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, VIỆT NAM

MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ HIỆN TRẠNG ĐẤT THAN BÙN Ở VÙNG U MINH, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, VIỆT NAM

Xem các bài khác
Số trang của bài
55-61
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ HIỆN TRẠNG ĐẤT THAN BÙN Ở VÙNG U MINH, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, VIỆT NAM

Tên tác giả
Lê Văn Hưng, Nguyễn Thị Thanh Trâm , Lê Phát Qưới
Category
Monthly Journal
Title

Studies on the status of peatland in U Minh, Mekong Delta, Vietnam

Author
Le Van Hung, Nguyen Thi Thanh Tam, Le Phat Quoi
Tóm tắt

Nghiên cứu này nêu thực trạng đất than bùn vùng U Minh, đồng bằng sông Cửu Long về một số đặc điểm lý hóa học như đất rất chua (pH 4,0-4,8), hàm lượng chất hữu cơ cao (30-90%), tỷ lệ C/N (40-60%). Độ cao đất than bùn nơi cao nhất được duy trì so với độ cao mặt nước là 20 cm. Mùa khô, mực nước duy trì 100 cm và ở khu cao là 65 cm; với độ dày lớp than bùn từ 40 – 60 cm và lớn hơn (Chiếm diện tích khoảng hơn 1/4 diện tích), phần còn lại là đất có tầng mặt chứa chất hữu cơ mỏng (Chiếm gần 3/4 diện tích). Trên đất này giải pháp điều tiết nước hợp lý và tuyên truyền nâng cao nhận thức trong phòng cháy, chữa cháy đất than bùn là có ý nghĩa.

Abstract

This study showed the current status of U Minh peatland on some characteristics of their chemical such as acidic soil (pH 4.0 to 4.8), high organic matter content (30-90%), the ratio of C/N (40-60%). The highest place of peatland was maintained at 20 cm comparing with the water surface. In dry season, the water level maintained at 100 cm depth and the high areas was 65 cm depth. The area with peat layer thickness from 40 - 60 cm and higher occupied for more than 1/4 of total area, the rest was land surface layer containing thin organic matters, accounting for nearly 3/4 of total area. Reasonable water control and propagadation for raising awareness of fire prevention, fire fighting peatlands will be very significant on this ground.

Từ khoá / Keywords

đất ngập nước
điều chỉnh nước
phòng cháy
than bùn
U Minh
wetlands
water adjustment
fire prevention
U Minh
peat