• MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RỆP SÁP (Paracoccus marginatus) GÂY HẠI CÂY DÂU TẰM

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RỆP SÁP (Paracoccus marginatus) GÂY HẠI CÂY DÂU TẰM

Xem các bài khác
Số trang của bài
113-119
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RỆP SÁP (Paracoccus marginatus) GÂY HẠI CÂY DÂU TẰM

Tên tác giả
Lê Ngọc Anh, Nguyễn Phương Liên, Nguyễn Đức Khánh, Phạm Hồng Hiển, Hồ Thị Thu Giang
Category
Monthly Journal
Title

Biological characteristics of Paracoccus marginatus on mulberry

Author
Le Ngoc Anh, Nguyen Phương Lien, Nguyen Duc Khanh, Pham Hong Hien, and Ho Thi Thu Giang
Tóm tắt

Các chỉ tiêu sinh học cơ bản về vòng đời, sức sinh sản, thời gian sống của rệp sáp Paracoccus marginatus nuôi trên hai giống dâu tằm GQ2 và GQ12 được thực hiện trong phòng thí nghiệm ở nhiệt độ 30 ± 0,5, ẩm độ 75%. Vòng đời trung bình của rệp sáp khi nuôi trên giống dâu tằm GQ12 và GQ2 là 23,23 và 22,07 ngày. Sức đẻ trứng của trưởng thành cái trên giống dâu tằm GQ12 và GQ2 lần lượt là 217,40 và 230,40 quả/trưởng thành cái. Trên cây dâu tằm giống GQ12, thời gian sống của trưởng thành cái và đực tương ứng là 12,50 ngày và 1,37 ngày; trên cây dâu tằm giống GQ2 lần lượt là 11,53 và 1,43 ngày. Khi nuôi trên thức ăn là cây dâu tằm giống GQ2 hệ số nhân của một thế hệ (Ro) là 125,09 và tỷ lệ tăng tự nhiên (rm) là 0,20; cao hơn khi nuôi trên cây dâu tằm giống GQ12 có giá trị (Ro) là 112,69 và giá trị rm là 0,19.

Abstract

The biological characteristics of mealybug Paracoccus marginatus on two mulberry varieties GQ2 and GQ12 were studied in the laboratory at temperature of 30 ± 0.5, 75% humidity. The average life cycle of mealybug on mulberry variety GQ12 and GQ2 were 23.23 and 22.07 days, respectively. The fecundity of P. marginatus on mulberry varieties GQ12 and GQ2 were 217.4 and 230.4 eggs/female, respectively. The longevity of adult female and male on mulberry variety GQ12 was recorded 12.50 days and 1.37 days, respectively; on mulberry variety GQ2 was 11.53 and 1.43 days, respectively. The net reproductive rate (R0 ) and intrinsic rate of increase (rm) of mealybug was observed to be higher on GQ2 (R0 = 125.09 and rm = 0.20) in comparison with on mulberry variety GQ12 (Ro = 112,69 females/female and rm= 0,19).

Từ khoá / Keywords

Rệp sáp
dâu tằm
vòng đời
Sức sinh sản
thời gian sống
tỷ lệ tăng tự nhiên
mealybug
mulberry
life cycle
fecundity
longevity