• MỘT SỐ BIỆN PHÁP CANH TÁC PHÙ HỢP CHO GIỐNG CỎ MULATO II (Brachiaria spp. cv. Mulato II) TRỒNG TRÊN ĐẤT LÚA CHUYỂN ĐỔI TẠI VÙNG NAM TRUNG BỘ

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CANH TÁC PHÙ HỢP CHO GIỐNG CỎ MULATO II (Brachiaria spp. cv. Mulato II) TRỒNG TRÊN ĐẤT LÚA CHUYỂN ĐỔI TẠI VÙNG NAM TRUNG BỘ

Xem các bài khác
Số trang của bài
63-70
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CANH TÁC PHÙ HỢP CHO GIỐNG CỎ MULATO II (Brachiaria spp. cv. Mulato II) TRỒNG TRÊN ĐẤT LÚA CHUYỂN ĐỔI TẠI VÙNG NAM TRUNG BỘ

Tên tác giả
Phan Công Kiên , Nguyễn Văn Sơn , Trịnh Thị Vân Anh , Phan Văn Tiêu , Trần Thị Thảo, Phạm Trung Hiếu
Category
Monthly Journal
Title

Study on technical measures suitable for Brachiaria spp. Cv. Mulato II growin on converted rice land in the South-Central region

Author
Phan Cong Kien, Nguyen Van Son, Trinh Thi Van Anh, Phan Van Tieu, Tran Thị Thao, Pham Trung Hieu
Tóm tắt

Nghiên cứu một số biện pháp canh tác phù hợp cho giống cỏ Mulato II trồng trên đất lúa chuyển đổi tại vùng Nam Trung Bộ được thực hiện từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2019. Mật độ trồng thích hợp là 12,5 vạn cây/ha (40 ˟ 20 cm), qua 3 lứa cắt, năng suất chất xanh cao nhất đạt 106,9 tấn/ha, chất khô đạt 20,6 tấn/ha và protein đạt 1,61 tấn/ha. Bón phân đạm với liều lượng 250 kg N/ha khi canh tác giống cỏ Mulato II cùng với tưới nước bổ sung, qua 3 lứa cắt cho năng suất chất xanh cao nhất là 118,1 tấn/ha, chất khô 22,9 tấn/ha và năng suất protein (1,79 tấn/ha). Thời điểm thu cắt thích hợp cho giống cỏ Mulato II là cắt lứa đầu ở thời điểm sau trồng 10 tuần và các lứa tiếp theo 8 tuần; qua 3 lứa cắt năng suất chất xanh, chất khô và protein đạt 96,3 tấn/ha, 20,8 tấn/ha và 1,63 tấn/ha, tương ứng.

Abstract

Study on technical measures suitable for Brachiaria spp. cv. Mulato II growing on converted rice land in the South-Central region was conducted from January to December 2019. Suitable planting density was determined at 12.500 plants/ha (40˟ 20 cm), fresh biomass yield was the highest with 106.9 tons/ha, dry matter yield was 20.6 tons/ha and protein yield was 1.61 tons/ha through 3 cutting times. Applying nitrogen fertilizer at a dose of 250 kg N per ha combined with additional watering through 3 cutting times, the fresh biomass yield reached the highest with 118.1 tons/ha, yield of dry matter was 22.9 tons/ha and protein yield was 1.79 tons/ha. The appropriate first cutting time for Mulato II was 10 weeks after planting and the next cutting interval was 8 weeks; after 3 cutting times, the yield of fresh biomass, dry matter and protein was 96.3 tons/ha; 20.8 tons/ha and 1.63 tons/ha, respectively.

Từ khoá / Keywords

Cỏ Mulato II
khoảng cách
mật độ
phân đạm
Nam Trung Bộ
Brachiaria spp. cv. Mulato II
planting distance
density
Nitrogen
South Central