• MỐI QUAN HỆ TUỔI GIAI ĐOẠN GIỮA GỐC GHÉP VÀ CÀNH GHÉP TRONG KỸ THUẬT TOP-WORKING TRÊN CÂY LÊ

MỐI QUAN HỆ TUỔI GIAI ĐOẠN GIỮA GỐC GHÉP VÀ CÀNH GHÉP TRONG KỸ THUẬT TOP-WORKING TRÊN CÂY LÊ

Xem các bài khác
Số trang của bài
74-79
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

MỐI QUAN HỆ TUỔI GIAI ĐOẠN GIỮA GỐC GHÉP VÀ CÀNH GHÉP TRONG KỸ THUẬT TOP-WORKING TRÊN CÂY LÊ

Tên tác giả
Bùi Quang Đãng, Lê Thị Mỹ Hà, Nguyễn Thị Hiền, Vũ Mạnh Hải, Đào Thế Anh
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords