MÔ TẢ NHẬN DẠNG MỘT SỐ GIỐNG SẮN PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM

Xem các bài khác
Số trang của bài
9-18
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

MÔ TẢ NHẬN DẠNG MỘT SỐ GIỐNG SẮN PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM

Tên tác giả
Nguyễn Anh Vũ , Lê Ngọc Tuấn , Nguyễn Hùng , Đỗ Thị Trang , Nguyễn Thị Hạnh , Phạm Thị Thu Hà , Nguyễn Trọng Hiển , Motoaki Seki , Lê Huy Hàm
Category
Monthly Journal
Title

Characterization of some popular cassava varieties in Vietnam

Author
Nguyen Anh Vu, Le Ngoc Tuan, Nguyen Hung, Do Thi Trang, Nguyen Thi Hanh, Pham Thi Thu Ha, Nguyen Trong Hien , Motoaki Seki , Le Huy Ham
Tóm tắt

Đánh giá hình thái cây sắn cho phép nông dân và các nhà nghiên cứu có thể nhận dạng giống ngay trên đồng ruộng. Hiện nay, tại Việt Nam, có rất nhiều giống sắn được canh tác phù hợp với nhiều điều kiện tự nhiên và phục vụ các mục đích khác nhau. Nghiên cứu này tập trung phân loại 20 giống sắn phổ biến tại Việt Nam theo bộ mô tả các đặc điểm của Viện Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (IITA). Bằng các đặc điểm nổi bật liên quan tới hình dạng và màu sắc các bộ phận chính như lá, thân và rễ, chúng tôi đã thành lập bộ mô tả chi tiết 20 giống sắn này và xây dựng cây phân loại qua đó trên đồng ruộng dễ dàng và đơn giản nhất. Bằng 20 kiểu hình, nhóm tác giả đã chia ra 3 nhóm chính và từ 3 nhóm chính phân chia 10 nhóm phụ.

Abstract

Morphological characterization of cassava allows farmers and researchers to identify varieties on the field. Currently, in Vietnam, there are lot of cassava varieties suitable for cultivation in many natural conditions and for different purposes. This study focuses on classification of 20 popular cassava varieties in Vietnam following by the descriptors developed by the International Institute of Tropical Agriculture (IITA). Based on distinct features related to the shape and color of visible traits such as leaves, stems and roots, a detailed description and classification tree of 20 cassava varieties have been established for easier indenfication on the field. Based on 20 morphological traits, 20 popular cassava varieties were divided into 3 main groups and 10 sub-groups.

Từ khoá / Keywords

Cây sắn
mô tả kiểu hình
nhận dạng
Cassava
morphological characterization
identification