• LIÊN KẾT XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÂM CANH LẠC ÁP DỤNG CƠ GIỚI HÓA THEO HƯỚNG CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN

LIÊN KẾT XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÂM CANH LẠC ÁP DỤNG CƠ GIỚI HÓA THEO HƯỚNG CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN

Xem các bài khác
Số trang của bài
90-96
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

LIÊN KẾT XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÂM CANH LẠC ÁP DỤNG CƠ GIỚI HÓA THEO HƯỚNG CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN

Tên tác giả
Lê Quốc Thanh, Nguyễn Doãn Hùng, Lê Ngọc Lan
Category
Monthly Journal
Title

Linkage to build demonstration of intensive cultivation by applying mechanization for peanut production on large-scale fields

Author
Le Quoc Thanh, Nguyen Doan Hung, Le Ngoc Lan
Tóm tắt

Cánh đồng mẫu lớn là cách thức tổ chức sản xuất trên cơ sở hợp tác, liên kết giữa người nông dân với doanh nghiệpgắn với tiêu thụ nông sản, có quy mô ruộng đất lớn, áp dụng cơ giới hóa, tạo sản lượng nông sản hàng hóa tập trung, chất lượng cao, tăng sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường. Trong khuôn khổ bài báo, thuộc dự án:“Xây dựng mô hình nâng cao thu nhập của người dân thông qua liên kết sản xuất thâm canh lạc cao sản theo hướng cánh đồng lớn tại 2 xã xây dựng Nông thôn mới Diễn Thịnh và Diễn Phong, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An”, nhóm tác giả muốn giới thiệu đến các nhà quản lý, hộ nông dân, hợp tác xã việc thực hành sản xuất lạc theo cánh đồng lớn, liên kết với doanh nghiệp.

Abstract

Large scale field was set up by the linkage of farmers, companies, organizations representing farmers in production associated with the consumption of agricultural products and mechanization application in order to create concentrated agro-products with high quality and to improve competitiveness of agricultural products on the market. In the framework of this article supported by the project "Building a model of increasing income of citizens by linking the intensive cultivation of high the big field at the communal building 2 new Dien Thinh and Dien Phong, Dien Chau district, Nghe An province”, the authors would recommend the practice of setting up large scale fields for groundnut production by linking with trade companies.

Từ khoá / Keywords

Cánh đồng mẫu lớn
liên kết
cơ giới hóa
thâm canh lạc
Hợp tác xã
doanh nghiệp
vụ Đông Xuân
hè thu
Thu Đông
large-scale fields
linkage
mechanization
intensive cultivation of peanut
Cooperatives
companies
winter-spring season
Autumn-Winter season