• KHẢO SÁT KHÁNG THỂ KHÁNG Mycoplasma hyopneumoniae TRÊN LỢN NUÔI TẠI MỘT SỐ TỈNH NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

KHẢO SÁT KHÁNG THỂ KHÁNG Mycoplasma hyopneumoniae TRÊN LỢN NUÔI TẠI MỘT SỐ TỈNH NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

Xem các bài khác
Số trang của bài
44-48
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KHẢO SÁT KHÁNG THỂ KHÁNG Mycoplasma hyopneumoniae TRÊN LỢN NUÔI TẠI MỘT SỐ TỈNH NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

Tên tác giả
Đặng Văn Tuấn , Lê Đình Hải , Vũ Khắc Hùng , Võ Thành Thìn
Category
Monthly Journal
Title

Survey of antibodies against Mycoplasma hyopneumoniae in pigs raising in Southern Central and Western Highland provinces

Author
Dang Van Tuan, Le Dinh Hai, Vu Khac Hung, Vo Thanh Thin
Tóm tắt

Sử dụng phương pháp ELISA để khảo sát tình hình nhiễm vi khuẩn Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyopneumoniae) trên đàn lợn nuôi tại một số tỉnh khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Có tất cả 601 mẫu huyết thanh lợn được thu thập tại các tỉnh Khánh Hòa, Kon Tum, Bình Định và Đăk Lăk để kiểm tra kháng thể kháng M. hyopneumoniae bằng bộ Kit ELISA của hãng IDEXX Herdchek (Mỹ). Kết quả cho thấy, tỷ lệ lợn nhiễm M. hyopneumoniae trung bình tại các tỉnh khảo sát là 38,1%. Mẫu huyết thanh lợn thịt có tỷ lệ dương tính với kháng thể M. hyopneumoniae là 69,56%, lợn nái 52,17%, lợn con theo mẹ và lợn con sau cai sữa lần lượt là 3,57% và 0,82%. Lợn nuôi theo phương thức công nghiệp có tỷ lệ mẫu dương tính với M. hyopneumoniae là 74,34%, cao hơn nhiều so với lợn nuôi nhỏ lẻ ở hộ gia đình (46,32%). Ngoài ra, kết quả khảo sát cũng cho thấy, mẫu huyết thanh thu thập trong mùa khô có tỷ lệ dương tính với kháng thể kháng M. hyopneumoniae cao hơn mẫu thu thấp trong mùa mưa.

Abstract

ELISA method was used for investigation of M. hyopneumoniae infection in pigs raising in some Southern Central and Western Highland provinces of Vietnam. A total of 601 serum samples were collected from pigs in Khanh Hoa, Kon Tum, Binh Dinh and Dak Lak provinces for detecting antibody against M. hyopneumoniae by using Kit ELISA M. hyopneumoniae IDEXX Herdchek (USA). The result showed that on average of 38.1% were positive with M. hyopneumoniae antibodies. 69.56% samples of fattening pigs were positive with M. hyopneumoniae antibodies. The ratio of sow’s positive serum samples with M. hyopneumoniae antibodies was 52.17% and that of weaning and post weaning piglets were 3.57% and 0.82%, respectively. 74.34% of pigs raised by industrial method were positive with M. hyopneumoniae antibodies and this figure was significantly higher than that of pigs raised in households (46.32% positive). In addition, the survey revealed that the rate of positive samples with M. hyopneumoniae antibodies in dry season was significantly higher than that in rainy season.

Từ khoá / Keywords

Lợn
M. hyopneumoniae
kháng thể
ELISA
Pigs
M. hyopneumoniae
antibodies
ELISA