• KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ NHÂN CHỒI CỦA CÂY BẠCH TRUẬT (Atractylodes macrocephala)

KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ NHÂN CHỒI CỦA CÂY BẠCH TRUẬT (Atractylodes macrocephala)

Xem các bài khác
Số trang của bài
29-35
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ NHÂN CHỒI CỦA CÂY BẠCH TRUẬT (Atractylodes macrocephala)

Tên tác giả
Nguyễn Thanh Tài, Phạm Thu Nhi, Phạm Quỳnh Anh, Lê Thành Hưng, Phạm Quang Thắng
Category
Monthly Journal
Title

Investigation of factors affecting the shoot multiplication of Atractylodes macrocephala

Author
Nguyen Thanh Tai, Pham Thi Thu Nhi, Pham Quynh Anh, Le Thanh Hung, Pham Quang Thang
Tóm tắt

Bạch truật (Atractylodes macrocephala Koidz.) là cây dược liệu quý được sử dụng phổ biến trong các bài thuốc bổ khí huyết vì có chứa hơn 79 hợp chất khác nhau. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sự nhân chồi của cây bạch truật. Khả năng nhân chồi được đánh giá khi các mẫu được nuôi cấy trong môi trường có bổ sung BA kết hợp NAA sau khi xác định môi trường khoáng thích hợp. Sự nhân chồi của cây bạch truật được khảo sát thông qua ảnh hưởng của trạng thái môi trường nuôi cấy. Kết quả cho thấy môi trường WPM là môi trường nền thích hợp cho sự phát triển chồi in vitro cây bạch truật. Môi trường WPM ở trạng thái lỏng - rắn có bổ sung 1,5 mg/L BA và 0,3 mg/L NAA thích hợp cho sự nhân chồi, với hệ số nhân chồi đạt 3,07 (chồi/mẫu). Đây là một trong những giai đoạn quan trọng trong quy trình nhân giống in vitro để tạo số lượng cây giống tốt hơn phục vụ cho sản xuất dược liệu.

Abstract

Atractylodes macrocephala Koidz. is a valuable herbal medicine widely used in the prescription of gastroprotective and intestinal medication because it contains more than 79 phytochemical components. This study was conducted to investigate the factors affecting shoot proliferation of A. macrocephala. The shoot proliferation ability was evaluated when the samples were cultured in medium supplemented with BA in combination with NAA after selecting an adequate basal medium. The shoot proliferation of A. macrocephala was examined by altering the culture medium’s state on the explants. The result showed that the WPM medium was a suitable basal medium for in vitro shoot regeneration of A. macrocephala. Liquid - solid WPM medium containing 1.5 mg/L BA and 0.3 mg/L NAA was appropriate for the shoot proliferation, with a shoot multiplication coefficient of 3.07 (shoots/explant). This is one of the critical steps in the micropropagation process for pharmaceutical manufacturing.

Từ khoá / Keywords

Bạch truật
nhân chồi
môi trường nuôi cấy
Atractylodes macrocephala Koidz
shoot multiplication
basal medium