• KHẢ NĂNG PHÒNG TRỊ BỆNH HÉO XANH HẠI GỪNG DO VI KHUẨN RALSTONIA SOLANACEARUM GÂY RA CỦA MỘT SỐ CHỦNG XẠ KHUẨN

KHẢ NĂNG PHÒNG TRỊ BỆNH HÉO XANH HẠI GỪNG DO VI KHUẨN RALSTONIA SOLANACEARUM GÂY RA CỦA MỘT SỐ CHỦNG XẠ KHUẨN

Xem các bài khác
Số trang của bài
69-77
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KHẢ NĂNG PHÒNG TRỊ BỆNH HÉO XANH HẠI GỪNG DO VI KHUẨN RALSTONIA SOLANACEARUM GÂY RA CỦA MỘT SỐ CHỦNG XẠ KHUẨN

Tên tác giả
Phạm Thanh Sang, Lê Minh Tường
Category
Monthly Journal
Title

Control potential of actinomycetes against bacterial wilt disease on ginger caused by Ralstonia solanacearum

Author
Pham Thanh Sang, Le Minh Tuong
Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm tìm ra chủng xạ khuẩn có khả năng quản lý bệnh héo xanh hại gừng do vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây ra. Khả năng đối kháng của 30 chủng xạ khuẩn đối với vi khuẩn R. solanacearum được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm với 5 lần lặp lại. Kết quả cho thấy 2 chủng xạ khuẩn UMT-KG51 và UMT-KG201 thể hiện khả năng đối kháng cao với vi khuẩn R. solanacearum với bán kính vòng vô khuẩn lần lượt là 9,8 mm và 15,3 mm đến thời điểm 7 ngày sau thí nghiệm. Khả năng phòng trừ bệnh héo xanh hại gừng của 2 chủng xạ khuẩn (UMT-KG51 và UMT-KG201) cũng được thực hiện trong điều kiện nhà lưới với 5 lần lặp lại. Kết quả cho thấy, chủng xạ khuẩn UMT-KG51 khi tưới kết hợp 2 ngày trước và 2 ngày sau khi lây bệnh nhân tạo cho tỷ lệ bệnh thấp nhất là 32,04%, chỉ số bệnh thấp nhất là 27,99% và hiệu quả giảm bệnh cao nhất là 69,57% và tương đương với nghiệm thức đối chứng thuốc hóa học đến thời điểm 36 ngày sau khi lây bệnh nhân tạo. 

Abstract

The objective of this research was to investigate the control potential of Actinomycetes against bacterial wilt disease on ginger caused by Ralstonia solanacearum. Antagonism of 30 actinomycete isolates against R. solanacearum was performed under laboratory conditions with 5 replications. The results showed that two actinomycete isolates UMTKG51 and UMT-KG201 exhibited high antagonism against R. solanacearum with radius of inhibition zones of 9.8 mm and 15.3 mm, respectively at 7th day of the experiment. The biocontrol ability of 2 actinomycete isolates (UMTKG51 and UMT-KG201) was also tested under nethouse conditions with 5 replications. The results indicated that UMT-KG51 isolate which was applied twice (2 days before and 2 days after pathogen inoculation) had the highest ability to control the disease through three criteria: low ratio of disease incidence 32.04%; low disease index 27.99% and high efficiency of disease reduction 69.57% and was equivalent to the control with chemical treatments up to 36 days after testing.

Từ khoá / Keywords

Bệnh héo xanh Gừng
Ralstonia solanacearum
xạ khuẩn
Ginger wilt disease
Ralstonia solanacearum
actinomycetes