• KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG NẤM Botrytis aclada HTDL PHÂN LẬP TỪ MẪU BỆNH THỐI XÁM CỦ HÀNH TÂY CỦA VI KHUẨN Bacillus stercoris PU10100 VÀ Bacillus siamensis PU10103

KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG NẤM Botrytis aclada HTDL PHÂN LẬP TỪ MẪU BỆNH THỐI XÁM CỦ HÀNH TÂY CỦA VI KHUẨN Bacillus stercoris PU10100 VÀ Bacillus siamensis PU10103

Xem các bài khác
Số trang của bài
97-104
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG NẤM Botrytis aclada HTDL PHÂN LẬP TỪ MẪU BỆNH THỐI XÁM CỦ HÀNH TÂY CỦA VI KHUẨN Bacillus stercoris PU10100 VÀ Bacillus siamensis PU10103

Tên tác giả
Võ Hoài Hiếu, Nguyễn Thị Tâm, Đinh Thị Ngọc Mai, Trần Hồng Ba, Lê Vinh Hoa, Nguyễn Kim Nữ Thảo, Nguyễn Hồng Minh
Category
Monthly Journal
Title

Antagonistic ability of bacillus stercoris PU10100 and bacillus siamensis PU10103 against botrytis aclada isolated from onion bulbs with symptoms of gray-mold neck rot

Author
Vo Hoai Hieu, Nguyen Thi Tam, Dinh Thi Ngoc Mai, Tran Hong Ba, Le Vinh Hoa, Nguyen Kim Nu Thao, Nguyen Hong Minh
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định khả năng đối kháng của hai chủng vi khuẩn Bacillus stercoris PU10100 và Bacillus siamensis PU10103 (đang lưu giữ tại Trung tâm Nghiên cứu nguồn gen, Trường Đại học Phenikaa) đối với chủng nấm Botrytis aclada HTDL gây bệnh thối xám củ hành. Kết quả nghiên cứu cho thấy các chủng Bacillus nghiên cứu có khả năng tổng hợp enzyme protease, chitinase, cellulase và dịch tiết ngoại bào. Tỷ lệ ức chế sinh trưởng nấm B. aclada của chủng PU10100 và PU10103 đạt 71,43 ± 4,07% và 76,81 ± 2,71%, tương ứng. Nghiên cứu khả năng ức chế sự nảy mầm bào tử và phát triển hệ sợi nấm B. aclada HTDL của chủng vi khuẩn xác định, tỷ lệ ức chế sự phát triển hệ sợi và nảy mầm bào tử nấm đạt 100% và 50,17 ± 1,53% đối với chủng B. stercoris PU10100; 47,88 ± 0,88% và 51,33 ± 2,08% đối với chủng B. siamensis PU10103.

Abstract

The study aimed to determine the antagonistic ability of two bacterial strains Bacillus stercoris PU10100 and Bacillus siamensis PU10103 (preserved at Bioresource Research Center, Phenikaa University) against Botrytis aclada HTDL isolated from onion bulbs with symptoms of gray-mold neck rot. The result showed that two Bacillus strains were capable to synthesize protease, chitinase, cellulase and extracellular secretion. Inhibition rate of PU10100 and PU10103 strains reached 71.43 ± 4.07% and 76.81 ± 2.71%, respectively. Studying on the sporulation and growth inhibition of Botrytis aclada showed that, the inhibition rates of mycelium growth and fungal spore germination reached 100% and 50.17 ± 1.53% for Bacillus stercoris PU10100; 47.88 ± 0.88% and 51.33 ± 2.08% for Bacillus siamensis PU10103.

Từ khoá / Keywords

Bệnh thối xám hành tây
Botrytis aclada
Bacillus siamensis
Bacillus stercoris
khả năng đối kháng
Onion Grey mold
Botrytis aclada
Bacillus siamensis
Bacillus stercoris
antifugal ability