• KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÂM CANH TỔNG HỢP LÚA VÙNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC GIAI ĐOẠN 2014-2015

KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÂM CANH TỔNG HỢP LÚA VÙNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC GIAI ĐOẠN 2014-2015

Xem các bài khác
Số trang của bài
65-71
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÂM CANH TỔNG HỢP LÚA VÙNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC GIAI ĐOẠN 2014-2015

Tên tác giả
Lê Quốc Thanh , Phạm Văn Dân , Vũ Thị Khuyên
Category
Monthly Journal
Title

Results on building pilot of intergrated rice intensification in Northern mountainous region from 2014 to 2015

Author
Le Quoc Thanh, Pham Van Dan, Vu Thi Khuyen
Tóm tắt

Dự án khuyến nông Trung ương: “Xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp nhằm tăng năng suất, hiệu quả trong sản xuất lúa ở các tỉnh miền núi phía Bắc” từ 2014 -2016, do Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông chủ trì và phối hợp với các đơn vị thực hiện nhằm mục đích sản xuất lúa theo hướng thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Trong hai năm 2014-2015, Dự án đã xây dựng được 24 mô hình với 490 ha mô hình (MH) lúa (18 MH sản xuất 370 ha lúa thuần và 6 MH sản xuất 120 ha lúa lai) tại 12 tỉnh Miền núi phía Bắc (MNPB). Các MH thâm canh tổng hợp lúa của dự án trong năm 2014 -2015 đều cho hiệu quả so với sản xuất đại trà từ 1,54 - 21,02 triệu đồng. Các MH thâm canh tổng hợp cho năng suất vượt so với sản xuất đại trà từ 5,26 - 44,44%; hiệu quả kinh tế vượt so với sản xuất đại trà từ 9,38 - 179,32%. Dự án đã tổ chức tập huấn kỹ thuật cho 3.434 người dân trực tiếp thực hiện mô hình; tổ chức đào tạo tập huấn cho 1.440 hộ nông dân ngoài mô hình; tổ chức được 24 hội nghị tham quan đầu bờ với 3.686 đại biểu tham dự và 24 hội nghị tổng kết các mô hình với 3.691 đại biểu tham dự.

Abstract

The project: “Building pilot of intergrated intensification to improve yield and efficiency of rice production in Northern mountainous provinces” was implemented and coordinated by CETDAE from 2014 to 2016. The project used intensive cultivation to improve yield, quality and product value in Northern mountainous region. During two years (2014- 2015), 24 pilots were demonstrated with 490 ha (370 ha of 18 inbred rice varieties and 120 ha of 6 hybrid rice varieties) in 12 provinces of Northern mountainous region. The economic efficiency of pilot demonstrations built in 2014 and 2015 was higher than those of local rice production by 1.54 to 21.02 million VND. Rice yield of the pilot demonstrations was higher than the yield of local rice production by 5.26 to 44.44%; and economic efficiency exceeded that of the local rice production by 9.38 to 179.32%. 3,434 farmers were trained for demonstration building; 1,440 farmers trained for accessing to intensive cultivation technology; 24 field visits organized with 3,686 participants; and 24 workshops organized with 3,691 participants.

Từ khoá / Keywords

miền núi phía Bắc
thâm canh lúa tổng hợp
Mô hình
Northern mountainous region
intergrated rice intensification
pilot demonstration