• KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT LÚA KÉM HIỆU QUẢ, THƯỜNG XUYÊN KHÔ HẠN TẠI TỈNH NGHỆ AN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT LÚA KÉM HIỆU QUẢ, THƯỜNG XUYÊN KHÔ HẠN TẠI TỈNH NGHỆ AN

Xem các bài khác
Số trang của bài
43-51
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT LÚA KÉM HIỆU QUẢ, THƯỜNG XUYÊN KHÔ HẠN TẠI TỈNH NGHỆ AN

Tên tác giả
Trịnh Đức Toàn, Phạm Duy Trình, Đào Thị Minh Hiền, Cao Đỗ Mười, Lê Thị Thơm
Category
Monthly Journal
Title

Testing of some crops on ineffective, frequent drought rice land in Nghe An province

Author
Trinh Duc Toan, Pham Duy Trinh, Dao Thi Minh Hien, Cao Do Muoi, Le Thi Thom
Tóm tắt

Kết quả nghiên cứu thử nghiệm một số cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả, thường xuyên khô hạn tại tỉnh Nghệ An cho thấy: Trong vụ Đông Xuân trồng giống lạc L20 (thời gian sinh trưởng 115 ngày) cho lợi nhuận 25,98 triệu đồng/ha. Trong số các cây trồng thử nghiệm ở vụ Hè Thu cây ngô sinh khối thích hợp nhất, có thời gian sinh trưởng ngắn (70 ngày), cho hiệu quả kinh tế cao nhất, đạt 19,45 triệu đồng/ha. Trong vụ Thu Đông cây bí đỏ thích hợp nhất, có thời gian sinh trưởng 77 ngày; hiệu quả kinh tế đạt 30,44 triệu đồng/ha. Cơ cấu cây trồng thích hợp, đạt hiệu quả cao trên đất lúa kém hiệu quả và thường xuyên khô hạn tại tỉnh Nghệ An là Lạc (Đông Xuân) - Ngô (Hè Thu) - Bí đỏ (Thu Đông), hiệu quả kinh tế đạt 75,87 triệu đồng/ha/năm.

Abstract

The result of testing some crop structures on ineffective, frequent drought rice land in Nghe An province showed that: In the Spring crop, the profit of peanut variety L20 (growth duration of 115 days) was 25.98 million VND/ha. The maize was the most suitable biomass among the crops tested in the Summer- Autumn crop, with a short growth duration (70 days) and the economic efficiency was highest, reaching 19.45 million VND/ha. In the Autumn-Winter crop, the pumpkin was the most suitable crop among the tested crops with a growth duration of 77 days and the economic efficiency reached 30.44 million VND/ha. The crop structure was suitable and highly effective for inefficient and frequent drought rice land in Nghe An province: Peanut (Winter-Spring) - Maize (Summer-Autumn) - Pumpkin (Autumn-Winter); the economic efficiency reached 75.87 million VND/ha/year.

Từ khoá / Keywords

đất lúa kém hiệu quả
thường xuyên khô hạn
cơ cấu cây trồng
Inefficient rice land
frequent drought
crop structure