• KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐẬU XANH PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TẠI CÁC VÙNG KHÔ HẠN

KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐẬU XANH PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TẠI CÁC VÙNG KHÔ HẠN

Xem các bài khác
Số trang của bài
74-79
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐẬU XANH PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TẠI CÁC VÙNG KHÔ HẠN

Tên tác giả
Hoàng Tuyển Phương , Lê Quốc Thanh
Category
Monthly Journal
Title

Development of mungbean production for changing of cropping pattern in arid area

Author
Hoang Tuyen Phuong, Le Quoc Thanh
Tóm tắt

Trong giai đoạn 2013-2015, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông là đơn vị chủ trì triển khai dự án: “Phát triển sản xuất mô hình đậu xanh tại một số vùng trồng chính”. Kết quả của dự án đã giới thiệu thành công 6 giống đậu xanh mới có năng suất cao, phẩm chất tốt đến với người nông dân trên cả nước. Năng suất trung bình của các giống trong mô hình đạt 1700 kg/ha, cao hơn sản xuất đại trà 28,1%, thu nhập từ 52,8 - 55,6 triệu đồng/ha. Vị thế cây đậu xanh so với các cây trồng khác trong cùng cơ cấu ngày càng được khẳng định, đặc biệt trong điều kiện khô, hạn do biến đổi khí hậu.

Abstract

From 2013 to 2015, the Center for Technology Development and Agricultural Extension has implemented the project “Development of a mungbean production pilot in major growing areas”. Result of the project has successfully introduced 6 new mungbean varieties with high yield, good quality to farmers. The average yield of these varieties reached 17.0 kg/ha, which was higher than that of popular production by 28.1% and the income was from 52.8 to 55.6 million VND/ha. Mungbean position was confirmed in comparison with other crops grown in the same cropping system, especially in drought condition due to the climate change.

Từ khoá / Keywords

Đậu xanh
khô hạn
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng
Mungbean
drought
changing of cropping pattern