KẾT QUẢ NHÂN GIỐNG CAM XÃ ĐOÀI SẠCH BỆNH TRONG NHÀ LƯỚI TẠI TỈNH NGHỆ AN

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-10
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ NHÂN GIỐNG CAM XÃ ĐOÀI SẠCH BỆNH TRONG NHÀ LƯỚI TẠI TỈNH NGHỆ AN

Tên tác giả
Phạm Thị Sâm, Nguyễn Văn Phường, Nguyễn Thị Thu Hà, Hà Thị Hồng, Lê Văn Trường, Trần Thị Quỳnh Nga
Category
Monthly Journal
Title

Propagation of disease-free Xa Doai orange variety in nethouse in Nghe An province

Author
Pham Thi Sâm, Nguyen Van Phuong, Nguyen Thi Thu Ha, Ha Thi Hong, Le Van Truong, Tran Thị Quynh Nga
Tóm tắt

Để nâng cao chất lượng cây giống cam Xã Đoài, nghiên cứu kỹ thuật nhân giống cho giống cam Xã Đoài trong điều kiện nhà lưới tại Nghệ An được thực hiện. Kết quả bước đầu cho thấy, sử dụng tổ hợp gốc ghép bưởi Chua hoặc gốc trấp Thái Bình ghép vào tháng 8 cho tỷ lệ ghép sống cao đạt 94,83 - 95,00%, chiều cao cành ghép đạt 33,50 - 33,80 cm, đường kính cành ghép đạt 0,54 - 0,55 cm, tỷ lệ xuất vườn 88,33 - 88,50%. Sử dụng giá thể gồm đất mặt : phân chuồng : cát với tỷ lệ 1 : 1 : 1 cho gốc ghép trấp Thái Bình đạt tiêu chuẩn ghép sớm sau 7 tháng cấy (cây chiếm tỷ lệ 85,83%), tỷ lệ ghép sống đạt 96,46%, chiều cao cành ghép 32,53 cm, đường kính cành ghép đạt 0,54 cm. Sử dụng phân bón lá Đầu trâu hoặc phân bón lá Grow 3 Ba Lá Xanh định kỳ phun 10 ngày/lần với nồng độ khuyến cáo, tỷ lệ ghép sống đạt 94,27 - 94,60%, chiều cao cành ghép 32,85 - 32,88 cm, đường kính cành ghép 0,54 - 0,55 cm. Tỷ lệ xuất vườn đạt 85,00 - 85,50%, lãi thuần đạt 9.858 - 9.881 đồng/cây giống, tăng so với đối chứng 11,54 - 11,80%.

Abstract

In order to improve the quality of Xa Doai orange seedlings, propagation techniques were studied under net house conditions in Nghe An. Initial results showed that using a combination of Buoi Chua pomelo and Trap Thai Binh rootstocks grafted in August was most suitable, the grafted survival rate was high, reaching 94.83 - 95.00%, the height of grafted branches reached 33.50 - 33. 80 cm, the diameter of the grafted branches was 0.54 - 0.55 cm, the commercial plant rate was 88.33 - 88.50%. Using a substrate including topsoil: manure: sand with a ratio of 1: 1 : 1 for Trap Thai Binh rootstocks could meet the grafting standards early, after 7 months of culture (The commercial plants rate accounted for 85.83%), survival rate reached 96.46%, the height and diameter of branches of grafted plants were 32.53 cm and 0.54 cm, respectively. Foliar fertilizer Buffalo head or foliar fertilizer Grow Three Green Leaves periodically sprayed every 10 days with the recommended concentration, the graft survival rate was 94.27 - 94.60%, the height and diameter of grafted plants were 32.85 - 32.88 cm, respectively; grafting height 32.85 - 32.88 cm, diameter of grafted branches 0.54 - 0.55 cm. The commercial plants rate and net profit were 85.00 - 85.50% and 9,858 - 9,881 VND/seedling, respectively, which were equivalent to an increase of 11.54 - 11.80% compared to the control.

Từ khoá / Keywords

cam Xã Đoài
nhân giống
sạch bệnh
tổ hợp gốc ghép
Xa Doai orange variety
Propagation
disease-free
rootstock combination