• KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN THÍCH HỢP CHO CHUỐI TIÊU HỒNG TẠI PHÚ THỌ

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN THÍCH HỢP CHO CHUỐI TIÊU HỒNG TẠI PHÚ THỌ

Xem các bài khác
Số trang của bài
49-53
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN THÍCH HỢP CHO CHUỐI TIÊU HỒNG TẠI PHÚ THỌ

Tên tác giả
Triệu Tiến Dũng , Đào Thanh Vân
Category
Monthly Journal
Title

Study on fertilizer dosage applied to “Tieu hong” bananas cultivar grown in Phu Tho province

Author
Trieu Tien Dung, Dao Thanh Van
Tóm tắt

Nghiên cứu xác định liều lượng phân bón thích hợp cho giống chuối Tiêu hồng tại Phú Thọ cho thấy các mức phân bón khác nhau cho năng suất khác nhau và đều cao hơn đối chứng. Mức phân bón (240N:60P2 O5 :480K2 O g/cây/vụ) năng suất bình quân đạt (49,53 tấn/ha) cao hơn so với đối chứng 13,75 tấn/ha. Mức phân bón 260N:65P2 O5 :520K2 O g/cây/vụ đạt (47,81 tấn/ha) cao hơn so với đối chứng 12,06, cuối cùng ở mức phân bón 20N:55P2 O5 :440K2 O g/cây/ vụ đạt (43,94 tấn/ha) cao hơn so với đối chứng 8,19 tấn/ha. Tuy nhiên, theo tính toán của FAO tỷ suất lợi nhuận là hệ số VCR phải trên 2 nông dân mới có lãi và trên 3 nông dân mới dễ chấp nhận. Như vậy, lượng phân bón thích hợp cho chuối Tiêu hồng tại Phú Thọ là (220N:55 P2 O5 :440 K2 O g/cây/vụ). Ở liều lượng này cây chuối sinh trưởng khoẻ, năng suất bình quân 43,94 tấn/ha và tỷ suất lợi nhuận cao nhất đạt 16,24%.

Abstract

With the aim of determination of proper quantity of fertilizers used for “Tieu hong” bananas cultivation in Phu Tho province, a study on the effect of nitrogen, phosphate and potassium combinations with different dosages to the growth, yield and benefit of bananas was conducted on field trials in Phu Tho province. Results of the study showed that the combination of 220 g N : 55 g P2 O5 : 440 g K2 O /plant/season was considered to be the most appropriate. It gave good effect not only on the growth, development and on the yield of bananas plants but also in improving the income earned by the growers.

Từ khoá / Keywords

phân bón
cân đối
Chuối tiêu hồng
năng suất
Chất lượng
fertilizer
balance
Tieu Hong banana
yeild
quality