• KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG ĐẬU XANH THÍCH HỢP CHO VÙNG CANH TÁC NƯỚC TRỜI HUYÊṆ HƯƠNG SƠN, TỈNH HÀ TIÑ H

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG ĐẬU XANH THÍCH HỢP CHO VÙNG CANH TÁC NƯỚC TRỜI HUYÊṆ HƯƠNG SƠN, TỈNH HÀ TIÑ H

Xem các bài khác
Số trang của bài
104-107
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG ĐẬU XANH THÍCH HỢP CHO VÙNG CANH TÁC NƯỚC TRỜI HUYÊṆ HƯƠNG SƠN, TỈNH HÀ TIÑ H

Tên tác giả
Nguyễn Thi ̣Chinh, Đồng Hồng Thắm, Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Thi ̣ Thu Trang
Category
Monthly Journal
Title

Research results on selection of some new mungbean varieties adaptable for the rain-fed cultivation area in Huong Son district, Ha Tinh province

Author
Abstract

To identify some new suitable mungbean varieties for rainfed area in Huong Son, Ha Tinh, the experiment on 9 promising mungbean varieties was carried out in the summer seasons 2010, 2011. Local mungbean variety Tam was used as the local check. The experiment was designed by RCBD with 3 replications. The density was 25 plants/m2 ; Fertilizers application with dose of 40kg N + 60kg P2O5 + 60kg K2O + 1.000kg Song Gianh microbial-organic fertilizer + 500kg of lime. The results showed that: almost new mungbean varieties gave significant higher grain yield in comparison with local check. Varieties DX17 and DX208 belong to medium mature group (63-56 days), infected slightly with main diseases and insect-pest, they gave the highest average yield in both years 2010, 2012 (15.6 and 15.0 quitals/ha)

Từ khoá / Keywords

Mungbean
rainfed area
Huong Son - Ha Tinh