KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM GIỐNG NGÔ ĐƯỜNG LAI ĐL89

Xem các bài khác
Số trang của bài
10-15
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM GIỐNG NGÔ ĐƯỜNG LAI ĐL89

Tên tác giả
Nguyễn Thị Nhài, Đặng Ngọc Hạ, Nguyễn Văn Diện, Đỗ Văn Dũng, Kiều Quang Luận
Category
Monthly Journal
Title

Breeding and testing of sweet corn hybrid variety DL89

Author
Nguyen Thi Nhai, Dang Ngoc Ha, Nguyen Van Dien, Do Van Dung, Kieu Quang Luan
Tóm tắt

Giống ngô đường lai ĐL89 (HD07/HD11) được Viện Nghiên cứu Ngô nghiên cứu chọn tạo từ lai luân phiên 5 dòng ngô thuần: HD4, HD5, HD07, HD10, HD11 (được tạo ra từ nguồn nhập nội) từ vụ Thu 2016 và khảo nghiệm quốc gia từ năm 2017 - 2018 tại các tỉnh phía Bắc. Kết quả giống ĐL89 có thời gian sinh trưởng ngắn ngày (83 - 88 ngày thu bắp tươi); chiều cao cây 200,1 - 214,9 cm, cao đóng bắp 77,2 - 94,8 cm; trạng thái cây đẹp, bi bao kín; bắp dài 17,1 - 18,8 cm; tỉ lệ bắp loại 1 cao (74 - 77%); tỉ lệ cắt hạt cao (66,6 - 73,5%); ít nhiễm sâu đục thân và sâu đục bắp (điểm 1 - 2), ít nhiễm bệnh đốm lá lớn (điểm 0 - 1) và bệnh thối thân; nhiễm nhẹ bệnh khô vằn (4,0 - 11%); chống đổ khá (đổ rễ 2,2 - 20%); chịu hạn và chịu rét khá; ĐL89 có năng suất bắp tươi 125,09 - 139,75 tạ/ha, (tiềm năng có thể đạt 180 tạ/ha); chất lượng ăn tươi rất ngon, ngọt, thơm, phù hợp với thị hiếu ăn tươi hoặc cắt hạt chế biến công nghiệp. Tháng 10/2029, giống ĐL89 đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận cho sản xuất thử ở các vụ, vùng trồng ngô tại các tỉnh phía Bắc.

Abstract

The hybrid corn variety DL89 (HD07 // HD11) has been selected through diallel crosses of 5 introduced sweet corn inbred lines: HD4, HD5, HD07, HD10, HD11 since 2016 and nationally tested since 2017-2018 in Northern provinces by the Maize Research Institute. The result showed that variety DL89 had short growth duration (83 - 88 days of fresh corn collection); plant height 200.1 - 214.9 cm, ear height 77.2 - 94.8 cm; excellent husk cover, long ears 17.1 - 18.8 cm; the ratio of type 1 ear was high (74 - 77%); the shelling ratio was high (66.6 - 73.5%); less infected with stem borers, corn borers (points 1 - 2), large leaf spot (points 0 - 1), and stem rot; mild infection with sheath blight (4.0 - 11%); good anti-lodging (root lodging 2.2 - 20%), high drought and cold tolerance; DL89 had a potential of fresh corn yield of 125.09 - 139.75 quintals/ha (the ptential yield could reach 180 quintals/ha); fresh food quality was very delicious, sweet, fragrant, suitable for fresh food tastes or grain processing industry. The sweet corn hybrid vảiety DL89 was recognized by the Ministry of Agriculture and Rural Development for trial production in different crop seasons and areas in Northern provinces in October, 2019.

 

Từ khoá / Keywords

Giống ngô đường lai ĐL89
ngắn ngày
năng suất
Chất lượng
Hybrid sugar corn variety DL89
short-term
yield
quality