KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM GIỐNG LAN ĐAI CHÂU GL2-5

Xem các bài khác
Số trang của bài
9-14
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM GIỐNG LAN ĐAI CHÂU GL2-5

Tên tác giả
Chu Thị Ngọc Mỹ, Đinh Thị Dinh, Đặng Văn Đông
Category
Monthly Journal
Title

Breeding and testing of GL2-5 rhynchostylis hybrid orchid variety

Author
Chu Thi Ngoc My, Dinh Thi Dinh, Dang Van Dong
Tóm tắt

Giống lan Đai châu GL2-5 được Viện Nghiên cứu Rau Quả chọn tạo và phát triển từ tổ hợp lai ĐC01 ˟ ĐC04 theo hướng có màu sắc mới lạ, cây sinh trưởng, phát triển khỏe, ít bị sâu, bệnh hại và có năng suất, chất lượng hoa cao. Qua quá trình đánh giá dòng, khảo nghiệm cơ bản và khảo nghiệm sản xuất cho thấy giống lan Đai châu GL2-5 có nhiều đặc điểm vượt trội so với giống đối chứng như số lá đạt 7,0 - 7,1 lá; Tỷ lệ ra hoa cao đạt 59,5 - 65,5%, chiều dài cành hoa 25,1 - 27,5 cm, đường kính hoa lớn 2,8 cm, độ bền hoa lên tới 24 - 26 ngày.

Abstract

GL2-5 Rhynchostylis hybrid orchid was selected by the Research Institute of Fruit and Vegetable and developed from hybrid combination ( ĐC01 ˟ ĐC04) in the direction of new colors, healthy growth and development, less pest and disease and high yield and quality of flowers. Through the process of line evaluation, basic testing and production testing showed that the GL2-5 Rhynchostylis hybrid orchid variety had many outstanding characteristics compared to the control variety such as the number of leaves reached 7.0 - 7.1. Flowering rate was high and reached 59.5 - 65.5%; flower cluster length was 25.1 - 27.5 cm; flower diameter was 2.8 cm; flower durability was up to 24 - 26 days.

Từ khoá / Keywords

Giống lan GL2-5
chọn tạo
khảo nghiệm
GL2-5 orchid variety
breeding
testing