• KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC PHÙ HỢP CHO GIỐNG CỎ STYLO (Stylosanthes guianensis CIAT 184) TẠI CÁC TỈNH NAM TRUNG BỘ

KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC PHÙ HỢP CHO GIỐNG CỎ STYLO (Stylosanthes guianensis CIAT 184) TẠI CÁC TỈNH NAM TRUNG BỘ

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-9
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC PHÙ HỢP CHO GIỐNG CỎ STYLO (Stylosanthes guianensis CIAT 184) TẠI CÁC TỈNH NAM TRUNG BỘ

Tên tác giả
Phan Công Kiên , Nguyễn Văn Sơn , Võ Thị Xuân Trang , Trịnh Thị Vân Anh , Trần Thị Thảo , Nguyễn Văn Thắng , Nguyễn Xuân Vi
Category
Monthly Journal
Title

Varietal testing and completing of technical cultivation measures for Stylo grass (Stylosanthes guianensis CIAT 184) in the South Central provinces of Vietnam

Author
Phan Cong Kien, Nguyen Van Son, Vo Thi Xuan Trang,Trinh Thi Van Anh, Tran Thi Thao , Nguyen Van Thang, Nguyen Xuan Vi
Tóm tắt

Nghiên cứu được triển khai tại các tỉnh Nam Trung Bộ với mục đích chọn ra giống cỏ họ đậu phù hợp cho năng suất cao và xác định được một số biện pháp kỹ thuật canh tác thích hợp trên giống cỏ họ đậu được tuyển chọn. Kết quả khảo nghiệm 8 giống cỏ đã xác định được giống cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 có năng suất cao, thích ứng với điều kiện khô hạn Nam Trung Bộ với năng suất chất xanh qua 3 lứa cắt đạt 94,3 tấn/ha; tỷ lệ vật chất khô đạt 31,1% và năng suất vật chất khô qua 3 lứa cắt đạt 29,3 tấn/ha. Đồng thời, xác định một số biện pháp kỹ thuật canh tác cho giống Stylosanthes guianensis CIAT 184 gồm: khoảng cách trồng 45 ˟ 10 cm hoặc 55 ˟ 8 cm (22 vạn cây/ha) cho năng suất chất xanh, năng suất chất khô qua 3 lứa cắt cao nhất (104,7 và 106,2; 25,1 và 26,8 tấn/ha). Liều lượng đạm 100 kg/ha cho năng suất chất xanh và năng suất chất khô qua 3 lứa cắt cao nhất (95,0 và 24,7 tấn/ha, tương ứng).

Abstract

The study was conducted in the South Central provinces with the aim of selecting legume grass varieties with high yield and identifying a number of suitable technical cultivation measures for selected varieties. The Stylo grass variety Stylosanthes guianensis CIAT 184 with high yield, adapted to drought conditions in the South-Central region was selected after testing of 8 grass varieties; the green biomass yield through 3 cutting times reached 94.3 tons/ha; the ratio of dry matter reached 31.1% and the dry matter yield through 3 cutting batches was 29.3 tons/ha. At the same time, several technical cultivation measures for the Stylosanthes guianensis CIAT 184 variety were identified, including: Planting distance of 45˟ 10 cm or 55˟ 8 cm (22.000 plants/ha) for giving the highest yield of green matter and of dry matter through 3 cutting times (104.7 and 106.2; 25.1 and 26.8 tons/ha). The yield of green matter and dry matter through the 3 cutting times (95.0 and 24.7 tons/ha, respectively) was highest when applying nitrogen dose of 100 kg/ha.

Từ khoá / Keywords

Cỏ Stylo
khảo nghiệm
biện pháp kỹ thuật canh tác
Nam Trung Bộ
Stylo grass Stylosanthes guianensis CIAT 184
testing
technical cultivation measures
South Central Vietnam