KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG LÚA THUẦN TẠI NAM TRUNG BỘ

Xem các bài khác
Số trang của bài
18-24
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG LÚA THUẦN TẠI NAM TRUNG BỘ

Tên tác giả
Lê Thị Cúc , Lê Quý Tường
Category
Monthly Journal
Title

Testing of inbred rice varieties in the South Central Vietnam

Author
Le Thi Cuc, Le Quy Tuong
Tóm tắt

Bài báo giới thiệu kết quả khảo nghiệm 7 giống lúa thuần trong vụ Hè Thu 2019, vụ Đông Xuân 2019 - 2020, vụ Hè Thu 2020 tại Nam Trung Bộ. Thí nghiệm bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh, 3 lần nhắc lại, diện tích ô 10 m2 . Kết quả đã xác định được 02 giống lúa triển vọng là giống KGIR6 và giống ĐT02. Giống KGIR6 có thời gian sinh trưởng 108 ngày (vụ Đông Xuân), 110 ngày (vụ Hè Thu); năng suất trung bình 68,8 tạ/ha; chất lượng gạo và cơm trung bình; cứng cây trung bình, ít nhiễm rầy nâu (điểm 0 - 1), ít nhiễm bệnh đạo ôn (điểm 0 - 2), nhiễm trung bình bệnh khô vằn (điểm 1 - 5). Giống ĐT02 có TGST 115 ngày (vụ Đông Xuân), 105 ngày (vụ Hè Thu); năng suất trung bình 70,4 tạ/ha; chất lượng gạo và cơm trung bình; ít nhiễm rầy nâu (điểm 0 - 1), ít nhiễm bệnh đạo ôn (điểm 0 - 2), nhiễm nhẹ bệnh khô vằn (điểm 0 - 3).

Abstract

This article presents the testing results of 7 inbred rice varieties in Summer-Autumn crop season of 2019, WinterSpring crop season of 2019 - 2020, Summer-Autumn crop season of 2020 in the South-Central Vietnam. The experiment was arranged in a completely randomized block design with 3 replications in plot area of 10 m2 . 2 promising rice varieties were identified such as KGIR6 and DT02. Variety KGIR6 has growth duration of 108 days (in Winter - Spring crop season) and 110 days (in Summer - Autumn crop season); the average yield is 68.8 quintals/ha; the grain quality is medium; the culm is moderately strong; less infected with brown plant hopper (scores 0 - 1), less infected with rice blast (scores 0 - 2), medium infection with arid (scores 1 - 5). Variety ĐT02 has growth duration of 115 days (in Winter - Spring crop season) and 105 days (in Summer-Autumn crop season); the average yield is 70.4 quintals/ha; the grain quality is medium; less infected with brown plant hopper (scores 0 - 1), less infected with rice blast (scores 0 - 2), moderately infected with arid (scores 0 - 3).

Từ khoá / Keywords

cây lúa
giống lúa thuần triển vọng
khảo nghiệm
Nam Trung Bộ
rice
promising inbred rice variety
testing
South Central Vietnam