• KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP NGÔ LAI MỚI VỤ XUÂN VÀ VỤ THU ĐÔNG NĂM 2014 TẠI HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP NGÔ LAI MỚI VỤ XUÂN VÀ VỤ THU ĐÔNG NĂM 2014 TẠI HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

Xem các bài khác
Số trang của bài
84-88
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP NGÔ LAI MỚI VỤ XUÂN VÀ VỤ THU ĐÔNG NĂM 2014 TẠI HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

Tên tác giả
Dương Thị Nguyên, Vi Đình Thiện
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of growth and development of maize hybrid lines in Spring and Autumn-Winter seasons of 2014 in Bac Son district, Lang Son province

Author
Duong Thi Nguyen, Vi Dinh Thien
Tóm tắt

Thí nghiệm đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của 8 tổ hợp ngô lai được tiến hành trong vụ Xuân và vụ Thu Đông năm 2014 tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Các tổ hợp lai (THL) có xu hướng chín trung bình với thời gian sinh trưởng từ 111 - 119 ngày ở vụ Xuân và từ 103 - 110 ngày ở vụ Thu Đông. THL VN14-LVN255 có khả năng chống chịu cao với sâu đục thân (Ostrinia nubilalis) và bệnh khô vằn (Rhizoctonia solani). THL VN4-TB1427 và VN14-LVN255 có tỷ lệ đổ tương đương với 2 giống đối chứng và thấp hơn so với các THL khác. Tất cả các THL đều có tỷ lệ gẫy thân thấp (<5% số cây/ô bị gãy thân). Hầu hết các THL đều có năng suất thực thu tương đương với 2 giống đối chứng; trong đó VN14-LVN255 có năng suất thực thu đạt trên 85 tạ/ha trong cả 2 vụ thí nghiệm.

Abstract

The experiments were conducted to identify the growth and development of 8 maize hybrid lines in Spring and Autumn-Winter seasons of the year 2014 in Bac Son district, Lang Son province. The results indicated that all of studied maize hybrid lines belonged to intermediate maturing lines and the growth duration were from 111 to 119 days in the Spring season and from 103 to 110 days in the Autumn-Winter season. VN14-LVN255 line had high tolerance to stem borer (Ostrinia nubilalis) and sheath blight (Rhizoctonia solani). VN4-TB1427 and VN14-LVN255 lines had the number of broken plants similar to that of two control varieties and lower than that of other lines. All the lines had low rate of lodging plants (<5%) and equal to that of two control varieties in both two seasons. Most of the lines had net yield, equivalent to that of two control varieties while two varieties VN14-LVN255 had the yield over 85 quintals/ha in both of two seasons.

Từ khoá / Keywords

tổ hợp lai
thời gian sinh trưởng
sâu đục thân
bệnh khô vằn
năng suất
hybrid combination
growth duration
stem borer
sheath blight
yield