KẾT QUẢ CHUYỂN GEN Hd9 QUY ĐỊNH TÍNH NGẮN NGÀY VÀO GIỐNG LÚA BC15

Xem các bài khác
Số trang của bài
10-15
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ CHUYỂN GEN Hd9 QUY ĐỊNH TÍNH NGẮN NGÀY VÀO GIỐNG LÚA BC15

Tên tác giả
Trần Mạnh Báo, Đặng Cao Cường, Trần Thị Tiệc, Nguyễn Thị Nhung, Trần Thị Duyên, Nguyễn Thị Thu Huế, Nguyễn Quốc Trung và Nguyễn Văn Hoan
Category
Monthly Journal
Title

Transformation of Hd9 gene controlling short growth duration into BC15 rice variety

Author
Tran Manh Bao, Dang Cao Cuong, Tran Thi Tiec, Nguyen Thi Nhung, Tran Thi Duyen, Nguyen Thi Thu Hue, Nguyen Quoc Trung, Nguyen Van Hoan
Tóm tắt

Giống lúa thuần BC15 là giống lúa có tiềm năng năng suất cao, thích ứng rộng với nhiều vùng sinh thái, chất lượng cơm gạo tốt nhưng thời gian sinh trưởng còn dài nên khi đưa vào cơ cấu vụ mùa còn chưa thật phù hợp. Gen Hd9 từ thể cho KD18Hd9 đã được chuyển vào giống BC15 để rút ngắn thời gian sinh trưởng bằng phương pháp lai Backcross và chọn lọc Pedigree kết hợp sàng lọc bằng chỉ thị phân tử (MAS). Kết quả đã tạo được 14 dòng BC3F3 có kiểu hình tương tự BC15, đồng hợp tử gen Hd9, rút ngắn thời gian sinh trưởng của BC15 từ 12 - 15 ngày trong vụ Xuân và 8 - 10 ngày trong vụ Mùa. Tiếp tục chọn lọc trên các đặc điểm nông - sinh học, chất lượng cơm gạo và thời gian sinh trưởng đến thế hệ BC3F5 đã chuyển thành công gen Hd9 quy định tính ngắn ngày vào giống BC15. Bốn dòng BC15 ngắn ngày hoàn toàn đạt mọi yêu cầu đã được chọn ra là thế hệ G0 và đưa vào nhân giống phục vụ sản xuất.

Abstract

BC15 is an excellent rice variety with high yield potential, wide adaptation and good grain quality but it has moderately long growth duration. Backcross breeding method was conducted for introgression of Hd9 gene controlling short growth duration into BC15 variety for shortening growing time; pedigree combined with marker assisted selection methods were used for screening of desirable individuals. 14 BC3F3 lines with similar plant type of BC15, homogenous Hd9 gene, having shortened growth duration by 12 - 15 days in Spring season and 8 - 10 days in Autumn season were selected. Pedigree selection was used for screening for next generations by using DNA markers and also agro-biological characters, grain quality. 4 BILs with short growth duration were selected for characterization in BC3F5 generation.

Từ khoá / Keywords

Giống lúa BC15
chuyển gen
Gen Hd9
thời gian sinh trưởng ngắn
BC15 variety
gene transformation
Hd9 gene
short growth duration