• KẾT QUẢ CHỌN TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM GIỐNG LÚA HD11 CHO SẢN XUẤT TẠI CÁC TỈNH PHÍA BẮC

KẾT QUẢ CHỌN TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM GIỐNG LÚA HD11 CHO SẢN XUẤT TẠI CÁC TỈNH PHÍA BẮC

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-9
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ CHỌN TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM GIỐNG LÚA HD11 CHO SẢN XUẤT TẠI CÁC TỈNH PHÍA BẮC

Tên tác giả
Dương Xuân Tú, Tống Thị Huyền, Phạm Thiên Thành, Tăng Thị Diệp, Nguyễn Văn Khởi, Lê Thị Thanh, Nguyễn Trọng Khanh
Category
Monthly Journal
Title

Breeding and testing of HD11 rice variety in Northern provinces

Author
Duong Xuan Tu, Tong Thi Huyen, Pham Thien Thanh, Tang Thi Diep, Nguyen Van Khoi, Le Thi Thanh, Nguyen Trong Khanh
Tóm tắt

Giống lúa HD11 được chọn lọc từ tổ hợp lai HDT8/Te-Quing từ vụ Xuân 2013. Bằng phương pháp chọn lọc phả hệ kết hợp với chỉ thị phân tử chọn gen mùi thơm fgr, đến vụ Mùa 2016 ở thế hệ F7, chúng tôi đã chọn được dòng 186 đáp ứng được mục tiêu chọn tạo, được đặt tên giống HD11. Kết quả khảo nghiệm đã khẳng định giống lúa HD11 là giống lúa ngắn ngày, năng suất hạt đạt trung bình từ 55,5 đến 70,5 tạ/ha, chất lượng tốt, gạo trắng trong, cơm mềm dẻo, có mùi thơm đặc trưng; chống chịu tốt với sâu bệnh hại. So với giống lúa BT7, giống lúa HD11 được đánh giá có ưu điểm vượt trội về năng suất và khả năng chống chịu sâu bệnh, đặc biệt là bệnh bạc lá. Giống lúa HD11 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận cho sản xuất thử tại các tỉnh phía Bắc từ tháng 10/2019 và đã được chuyển giao bản quyền kinh doanh hạt giống cho doanh nghiệp, tạo cơ hội được mở rộng ra sản xuất đại trà trong thời gian tới.

Abstract

HD11rice variety is a aromatic and high grain quality rice variety, selected from the crossing combination of HDT8/Te-Quingsince. One promising fragrant rice line at the F7 generation, namely HD11 containing homogenous fgr gene and good characteristics for breeding goals was selected by using pedigree selection method combined with DNA molecular assisted selection (MAS) in the Summer season of 2016. The testing results confirmed that HD11 had short growth duration; grain yield from 55.5 - 70.5 quintals/ha, 8 - 21.5% higher than BT7 rice variety (control) by; good grain quality with amylose content from 16.5 to 17.5% and special aroma and good resistance to pests and diseases. HD11 variety had the superiority of grain yield and resistance to pests and diseases over control variety (BT7). HD11 rice variety has been recognized by the Ministry of Agriculture and Rural Development for production in Northern provinces since October 2019, and has been commercialized by transferring the seed trading right to enterprises. This variety has high potential for developing in large scale of production in the North of Vietnam in coming time.

Từ khoá / Keywords

Giống lúa HD11
chọn tạo
khảo nghiệm
Chất lượng
chống chịu
mùi thơm
Rice variety HD11
breeding
testing
grain quality
resistance