• KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ DÒNG NGÔ CHUYỂN GEN modiCspB TRONG ĐIỀU KIỆN GÂY HẠN NHÂN TẠO Ở GIAI ĐOẠN CÂY CON

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ DÒNG NGÔ CHUYỂN GEN modiCspB TRONG ĐIỀU KIỆN GÂY HẠN NHÂN TẠO Ở GIAI ĐOẠN CÂY CON

Xem các bài khác
Số trang của bài
68-72
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ DÒNG NGÔ CHUYỂN GEN modiCspB TRONG ĐIỀU KIỆN GÂY HẠN NHÂN TẠO Ở GIAI ĐOẠN CÂY CON

Tên tác giả
Nguyễn Văn Trường , Nông Văn Hải, Bùi Mạnh Cường
Category
Monthly Journal
Title

Preliminary evaluation of drought tolerance of some modiCspB transgenic maize lines under artificial drought condition at the seedling stage

Author
Nguyen Van Truong, Nong Van Hai, Bui Manh Cuong
Tóm tắt

Thí nghiệm đánh giá khả năng chịu hạn nhân tạo của 03 dòng ngô đã được chuyển gen modiCspB và 03 dòng nền không chuyển gen được tiến hành ở giai đoạn cây con trong điều kiện nhà lưới tại Viện Nghiên cứu Ngô. Kết quả thí nghiệm cho thấy các dòng V152N, C7N và C436 chuyển gen modiCspB có khả năng chịu hạn cao hơn các dòng nền không chuyển gen, trong đó 02 dòng V152N và C436 chuyển gen modiCspB có khả năng chịu hạn ở giai đoạn cây con tốt nhất và có khả năng phục hồi cao sau khi gây hạn. Các dòng ngô này cần tiếp tục đánh giá chịu hạn và các chỉ tiêu sinh lý sinh hóa ở các giai đoạn khác như trước và sau trỗ cờ để xác định chi tiết hơn khả năng chịu hạn của các dòng ngô chuyển gen.

Abstract

Drought is one of the factors that have the greatest impact on productivity of crops, including maize. Research to generate the transgenic drought tolerance maize varieties have been conducted at the Maize Research Institute in recent years and achieved some positive results. The modiCspB transgenic maize lines were used to evaluate for drought tolerance through drought stress experiments at the seedling stage in a nethouse conditions. Experimental results showed that drought tolerance ability of transgenic lines V152N-modiCspB, C7N-modiCspB and C436-modiCspB was higher than that of non-transgenic lines. Two transgenic lines V152N-modiCspB and C436-modiCspB were recorded to have the best drought tolerant ability at seedling stage and high resilience after drought stress.

Từ khoá / Keywords

ngô
dòng chuyển gen
khả năng chịu hạn
maize
transgenic lines
drought tolerant ability