HỢP CHẤT CURCUMINOID PHÂN LẬP TỪ CỦ NGHỆ VÀNG VÀ HOẠT TÍNH ỨC CHẾ α-GLUCOSIDASE

Xem các bài khác
Số trang của bài
59-66
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

HỢP CHẤT CURCUMINOID PHÂN LẬP TỪ CỦ NGHỆ VÀNG VÀ HOẠT TÍNH ỨC CHẾ α-GLUCOSIDASE

Tên tác giả
Nguyễn Anh Tuấn, Đinh Thị Tú, Đỗ Thị Thúy, Vũ Thị Hà, Bùi Thị Thực, Trịnh Thị Thu Hà, Nguyễn Phi Hùng
Category
Monthly Journal
Title

Curcuminoids isolated from Curcuma longa and their α-glucosidase inhibitory activity

Author
Anh Tuan Nguyen, Thi Tu Dinh, Thi Thuy Do, Thi Ha Vu2 , Thi Thuc Bui, Thi Thu Ha Trinh, Phi Hung Nguyen
Tóm tắt

Từ dịch chiết acetone tổng mẫu củ Nghệ vàng (Curcuma longa L.) thu thập tại Bắc Kạn, đã phân lập và tinh chế được bốn hợp chất có khung cấu trúc curcuminoid (1-4) sử dụng các phương pháp sắc ký khác nhau. Cấu trúc hóa học của các hợp chất này được xác định thông qua phân tích các giá trị phổ NMR và so sánh với các tài liệu công bố. Kết quả thử nghiệm in vitro tác dụng ức chế enzyme α-glucosidase cho thấy cả bốn hợp chất đều thể hiện hoạt tính ức chế với các giá trị IC50 trong khoảng 169,71 ± 1,59 tới 311,40 ± 1,03 µM. Trong khi đối chứng dương (acarbose) cho giá trị ức chế IC50 là 134,56 ± 3,02 µM. Kết quả nghiên cứu này bổ sung thêm minh chứng về giá trị sử dụng trong đông y đối với bệnh tiểu đường của loài dược liệu quý này.

Abstract

From the total acetone extract of Curcuma longa collected in Bac Kan province, four curcuminoid compounds (1–4) were purified using several chromatographic methods. Their chemical structures were identified through analyses of their NMR spectra and comparison with published literature. The results of the in vitro α-glucosidase inhibitory assay showed that all four compounds exhibited strong inhibitory activity with IC50 values ranging from 169.71 ± 1.59 to 311.40 ± 1.03 µM. While the positive control (acarbose) showed an IC50 value of 134.56 ± 3.02 µM. The results of this study support more evidence for the use of this precious medicinal herb in traditional medicine for diabetes.

Từ khoá / Keywords

Cây Nghệ vàng
curcuminoid
đái tháo đường
α-glucosidase
Curcuminoid; α-glucosidase; diabetes; Turmeric