• HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH NÔNG HỘ TRONG CÁC CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG SẢN CHỦ LỰC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH NÔNG HỘ TRONG CÁC CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG SẢN CHỦ LỰC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Xem các bài khác
Số trang của bài
84-90
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH NÔNG HỘ TRONG CÁC CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG SẢN CHỦ LỰC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Tên tác giả
Võ Thị Thanh Lộc
Category
Monthly Journal
Title

Financial efficiency of farmer household in key agro-product value chains in the Mekong Delta, Vietnam

Author
Vo Thi Thanh Loc
Tóm tắt

Hiệu quả tài chính nông hộ trong các chuỗi giá trị nông sản chủ lực vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2015 dựa vào 1.937 quan sát mẫu từ các ngành hàng lúa gạo, cá tra, tôm, xoài và thanh long. Nghiên cứu này nhằm cung cấp thông tin về sự khác biệt thu nhập, lợi nhuận, tiết kiệm và tỷ suất lợi nhuận của nông hộ giữa các chuỗi ngành hàng và trong mỗi ngành hàng làm cơ sở cho chính phủ và chính quyền địa các cấp có những cải tiến chính sách hoặc xây dựng chính sách mới để đầu tư và phát triển phù hợp hơn đối với từng ngành hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy nông hộ sản xuất lúa có thu nhập/người, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận thấp nhất; hộ nuôi cá tra thua lỗ do giá bán thấp hơn giá thành trong nhiều thời điểm của năm 2015; hộ nuôi tôm, trồng xoài và thanh long có các chỉ tiêu trên ổn định hơn mặc dù ảnh hưởng nhiều bởi biến đổi khí hậu như nắng hạn, mưa lớn kéo dài và xâm nhập mặn sâu.

Abstract

Financial efficiency of farmer household in key agro-product value chains in the Mekong Delta in 2015 based on 1,937 observations from value chain analyses of rice, pangasius, shrimp, mango and dragon fruit. This study aims to provide differences of income, profit, savings and profit ratio of farmer household within each value chain and among different agro-product value chains in order to improve or make more reasonable policies for each kind of product chain. Results indicated that rice farmers had the lowest income/capita, profit/capita and savings; pangasius farmers suffered losses in 2015 because the cost price was higher than selling price; Shrimp farmers as well as mango and dragon producers gained high indicators of income, profit, savings and profit ratio although their production was affected by climate changes such as prolonged drought, rain and deep saline intrusion.

Từ khoá / Keywords

nông hộ
lợi nhuận
thu nhập
Farmer household
income
profit