• HIỆU QUẢ CỦA BỌ ĐUÔI KÌM PHÒNG CHỐNG SÂU ĐỤC THÂN BỐN VẠCH ĐẦU NÂU HẠI MÍA

HIỆU QUẢ CỦA BỌ ĐUÔI KÌM PHÒNG CHỐNG SÂU ĐỤC THÂN BỐN VẠCH ĐẦU NÂU HẠI MÍA

Xem các bài khác
Số trang của bài
115-119
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

HIỆU QUẢ CỦA BỌ ĐUÔI KÌM PHÒNG CHỐNG SÂU ĐỤC THÂN BỐN VẠCH ĐẦU NÂU HẠI MÍA

Tên tác giả
Đỗ Đức Hạnh, Dương Công Thống, Mai Văn Quân, Trịnh Xuân Hoạt, Nguyễn Văn Liêm, Đỗ Văn Tường, Nguyễn Thị Tân, Trần Văn Sơn
Category
Monthly Journal
Title

Efficency of earwigs against stemborer on sugarcane

Author
Do Duc Hanh, Duong Cong Thong, Mai Van Quan, Trinh Xuan Hoat, Nguyen Van Liem, Do Van Tuong, Nguyen Thi Tan, Tran Van Son
Tóm tắt

Nghiên cứu hiệu quả của bọ đuôi kìm (Euborellia annulipes Lucas) phòng chống sâu 4 vạch đầu nâu (Chilo tumidicostalis Hamsonp) tại Viện Nghiên cứu Mía đường và vùng mía nguyên liệu huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh từ tháng 1 đến tháng 12/2017. Kết quả cho thấy, trung bình mỗi ngày 1 bọ đuôi kìm trưởng thành có thể ăn 11,05 sâu non tuổi 1 của loài sâu đục thân 4 vạch đầu nâu. Mật độ bọ đuôi kìm trên ruộng mía tại Tây Ninh biến động từ 3,6 - 18,9 con/100 m2, đạt mức bình quân 10,6 con/100 m2. Mật độ bọ đuôi kìm tăng từ tháng 1 đến tháng 3, sau đó giảm dần và giảm mạnh ở tháng 7, 8, sau đó tăng ở tháng 11, 12. Lô ruộng mía gốc không đốt lá sau thu hoạch có mật độ đuôi kìm cao hơn hẳn so với ruộng mía tơ và mía gốc đốt lá sau thu hoạch (19,5 so với 5,3 và 6,9 con/100 m2 tương ứng). Công thức thả bọ đuôi kìm làm giảm từ 0,17 - 0,32% chỉ số hại do sâu đục thân 4 vạch đầu nâu gây ra và đồng thời làm tăng năng suất quy 10 CCS tương ứng 8,41% so với công thức đối chứng.

Abstract

Study on efficiency of earwigs (Euborellia annulipes) for controlling borer (Chilo tumidicostalis) on sugarcane was carried out in the Sugarcane Research Institute and on experimental fields in Tay Ninh province during 12 months of 2017. The result showed that each earwig ate 11.05 one year old larva of borer Chilo tumidicostalis per day. Density of earwigs on sugarcane field varried from 3.6 - 18.9 reached earwigs/100 m2 with an average of 10.6 earwigs/100 m2. Density of earwigs increased from January to March and then descreased and the lowest density was recorded in July, August and increased again in the last two months of the year. Secondary ratoon fields without leaves burning showed higher density of earwigs with 19.5 earwig/100m2 in comparison with 5.3 and 6.9 earwig/100 m2 in primary and secondary leaves burning fields. Under this treatment, Chilo tumidicostalis Borer harmful index was reduced from 0.17 to 0.32% and productivity was increased to 8.41% in comparison with control.

Từ khoá / Keywords

Cây mía
bọ đuôi kìm
sâu đục thân 4 vạch đầu nâu
Sugarcane
earwigs
stem borer