• HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ CỦA MỘT SỐ TÁC NHÂN ĐỐI KHÁNG SINH HỌC VÀ HOẠT CHẤT HÓA HỌC ĐỐI VỚI NẤM Alternaria alternata GÂY BỆNH ĐỐM LÁ NHA ĐAM TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO VÀ TRONG NHÀ MÀNG

HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ CỦA MỘT SỐ TÁC NHÂN ĐỐI KHÁNG SINH HỌC VÀ HOẠT CHẤT HÓA HỌC ĐỐI VỚI NẤM Alternaria alternata GÂY BỆNH ĐỐM LÁ NHA ĐAM TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO VÀ TRONG NHÀ MÀNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
90-97
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ CỦA MỘT SỐ TÁC NHÂN ĐỐI KHÁNG SINH HỌC VÀ HOẠT CHẤT HÓA HỌC ĐỐI VỚI NẤM Alternaria alternata GÂY BỆNH ĐỐM LÁ NHA ĐAM TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO VÀ TRONG NHÀ MÀNG

Tên tác giả
Trần Thị Quý, Hồ Thị Cẩm Nguyên, Nguyễn Thị Nhã
Category
Monthly Journal
Title

Antifungal efficacy of some biological and chemical antagonists to Alternaria alternata causing leaf spot disease on aloe vera under in vitro and nethouse conditions

Author
Tran Thi Quy, Ho Thi Cam Nguyen, Nguyen Thi Nha
Tóm tắt

Đốm lá nha đam do nấm Alternaria alternata gây ra, là một bệnh khá phổ biến ở các ruộng nha đam tỉnh Ninh Thuận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng và năng suất, dẫn đến giảm giá trị kinh tế của loài cây này. Các tác nhân đối kháng sinh học (Trichoderma viride, Chaetomium cupreum, Bacillus subtilis) và hoạt chất hóa học (Diniconazole, Metalaxyl M + Mancozeb, Mancozeb + Cymoxanil) đã được sử dụng để thử nghiệm hiệu lực phòng trừ nấm Alternaria alternata trong điều kiện in vitro và trong nhà màng. Kết quả cho thấy, Trichoderma virideChaetomium cupreum ức chế hoàn toàn sự sinh trưởng sợi nấm Alternaria alternata sau 7 ngày nuôi cấy trong điều kiện in vitro và trong điều kiện nhà màng, hiệu quả phòng trừ lần lượt đạt 60,52% và 42,17%; Bacillus subtilis cho hiệu quả phòng trừ kém cả trong điều kiện in vitro và trong nhà màng. Hoạt chất Diniconazole và tổ hợp Metalaxyl M + Mancozeb đều ức chế mạnh sinh trưởng sợi nấm trên môi trường thạch; tương tự, trong điều kiện nhà màng cũng cho hiệu quả phòng trừ cao, đạt lần lượt 79,51% và 67,05% sau 14 ngày xử lý. Ngược lại, hỗn hợp Mancozeb + Cymoxanil trong điều kiện in vitro và nhà màng đều cho hiệu quả phòng trừ thấp.

Abstract

Leaf spots caused by Alternaria alternata is a common disease on Aloe vera in production areas in Ninh Thuan province, seriously affecting quality and yield, leading to reduce economic value of this crop. Biological antagonists (Trichoderma viride, Chaetomium cupreum, Bacillus subtilis) and chemical fungicides (Diniconazole, Metalaxyl M + Mancozeb, Mancozeb + Cymoxanil) were used to test the antifungal efficacy to Alternaria alternata under in vitro and nethouse conditions. The results showed that, Trichoderma viride and Chaetomium cupreum completely inhibited the growth of mycelium Alternaria alternata after 7 days of culture in vitro and in greenhouse conditions, the control efficiency was 60.52% and 42.17%, respectively; Bacillus subtilis had poor antifungal activity against Alternaria alternata both in in vitro and in nethouses. Diniconazole and the mixture of Metalaxyl M + Mancozeb both strongly inhibited mycelial growth on culture medium; similarly, in nethouse conditions, they also gave high inhibition efficacy, reaching 79.51% and 67.05% respectively after 14 days of treatment. In contrast, the mixture of Mancozeb and Cymoxanil showed low antifungal efficacy both under invitro and under nethouse conditions.

Từ khoá / Keywords

Nha đam
đốm lá
Alternaria alternata
tác nhân đối kháng sinh học
hoạt chất hóa học trừ nấm
Aloe vera
leaf spot
Alternaria alternata
biological antifungal
chemical fungicides